Osoba skazana, a możliwość odbywania kary w ramach dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny może być orzeczony wobec sprawcy, który spełnia określone w przepisach przesłanki, tj.:

wymiar kary nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy (wcześniej w przepisach taką możliwość miały jedynie osoby, których kara nie przekraczała jednego roku);

wobec sprawy nie zachodzą przesłanki określone w art. 64 § 2 k.k. (recydywa);

sprawca nie jest zdemoralizowany i nie istnieje zagrożenie dla odbywania kary w tym trybie;

posiada stałe miejsce zamieszkania;

pełnoletni domownicy skazanego wyrażają zgodę (w pewnych jednak sytuacjach, w przypadku braku zgody domowników, sąd może zezwolić na dozór elektroniczny, jeśli nie będzie wiązać się to dla nich z nadmiernymi uciążliwościami i nie będzie znacznie naruszać ich prywatności);

 jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

brak przeszkód organizacyjno –  technicznych.

 Wniosek o wykonanie kary w ramach dozoru elektronicznego, należy złożyć do sądu penitencjarnego, gdzie przebywa skazany. We wniosku należy dokładnie opisać, że wnioskujący spełnia wszystkie w/w przesłanki oraz dołączyć oświadczenie dorosłych domowników, wskazujących na brak ich sprzeciwu. Sąd wyśle również do miejsca zamieszkania skazanego podmiot dozorujący, aby sprawdził warunki techniczne, a także kuratora, aby zbadał warunki rodzinne i socjalno – bytowe rodziny skazanego.

Sąd do rozpoznania wniosku wyznaczy termin posiedzenia sądowego, gdzie przesłucha skazanego lub w miarę potrzeby wnioskowanych przez skazanego świadków (domowników). Na takim posiedzenie obowiązkowa jest obecność prokuratora. Sąd powinien również wysłuchać przedstawiciela zakładu karnego i uzyskać informację czy jego zdaniem dozór będzie zasadny. Ostateczna decyzja należy jednak do sądu.

Skazany, jego obrońca, przedstawiciel zakładu karnego, prokurator, czy też kurator sądowy, mogą zaskarżyć postanowienie do Sądu Wyższej Instancji, za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. W takiej sytuacji, akta sprawy niezwłocznie powinny być przekazane sądowi odwoławczemu.

W przypadku ponownego składania wniosku w tej samej sprawie, przed upływem 3 miesięcy od daty wydania wcześniejszego orzeczenia, pismo zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Należy pamiętać, że w czasie realizowania kary w ramach dozoru elektronicznego, skazany: 

ma obowiązek przebywania we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie;

jest obowiązany do udzielania wyjaśnień z przebiegu dozoru;

musi nosić otrzymany nadajnik;

musi dbać o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące;

poddawać się czynnościom kontrolnym oraz wykonywać wszelkie inne czynności, które nałoży na niego sąd.

W przypadku nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków, dozór może zostać niezwłocznie odwołany, a skazany wrócić do Zakładu Karnego.

Dużą korzyścią dla osoby, która odbywa karę w ramach dozoru elektronicznego jest to, że może podejmować zatrudnienie, mieć stały kontakt z bliskimi (dziećmi), pomagać w czynnościach domowych, uczyć się oraz wykonywać wiele innych, istotnych czynności, co warto podkreślić we wniosku i przedłożyć na tą okoliczność odpowiednie dokumenty, np. informację od pracodawcy o chęci zatrudnienia, czy dokumentów dotyczących zamiaru rozpoczęcia edukacji/realizacji kursów (np. prawa jazdy).

W razie wątpliwości przy sporządzaniu wniosku warto skonsultować się z kancelarią adwokacką.

 

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka