Datę i miejsce zawarcia, określenie stron umowy, przedmiot umowy, określenie zobowiązania, podpisy stron.