Zgodnie z art. 6 ustawy o adwokaturze, adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem porady prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Wszystko, o czym rozmawiamy z Klientem, zostaje tylko między nami – tajemnica zawodowa jest dla nas najwyższym priorytetem. Należycie zabezpieczamy wszelką dokumentację Klienta, przed osobami niepożądanymi, zarówno tą papierową jak i mailową.

Czym się zajmujemy? Zakres usług prawniczych

 

Prawo Karne
 • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • Obrona oskarżonego w postępowaniu karnym,
 • Obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • Obrona w sprawach karnych skarbowych,
 • Obrona w sprawach o wykroczenia skarbowe,
 • Widzenia z osobami pozbawionymi wolności,
 • Udział we wszelkich czynnościach procesowych (przesłuchania, przeszukania, konfrontacje),
 • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
 • Pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo zatrzymanym,
 • Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych,
 • Działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • Sporządzanie i wnoszenie: apelacji, kasacji, zażaleń, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków dowodowych, odpowiedzi na akty oskarżenia, sprzeciwów od wyroków zaocznych, sprzeciwów od wyroków nakazowych,
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • Zawieszanie odroczonej kary pozbawienia wolności,
 • Sprawy w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej,
 • Przerwy w karze pozbawienia wolności,
 • Orzekanie kary zastępczej,
 • Dozór elektroniczny,
 • Rozkładanie grzywny na raty,
 • Umarzanie grzywny,
 • Ułaskawienia,
 • Wyroki łączne,
 • Zatarcia skazania,
 • Sprawy z Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Prawo Rodzinne
 • Rozwody,
 • Separacje,
 • Unieważnianie małżeństwa,
 • Alimenty (w tym egzekucje alimentów – również z zagranicy, uchylanie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
 • Podziały majątków,
 • Przysposabianie lub rozwiązywanie przysposobień,
 • Zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński,
 • Doradztwo w przedmiocie umów majątkowych małżeńskich,
 • Sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem,
 • Przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej przywrócenie,
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich zmiana lub egzekucja,
 • Zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • Ustalanie bądź zaprzeczanie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • Uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
 • Sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka,
 • Sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka,
 • Sprawy związane z opieką i kuratelą,
 • Ubezwłasnowolnienia,
 • Przygotowywanie projektów umów i ugód w zakresie realizacji władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, wnioski o zezwolenie na dokonanie czynności bez zgody współmałżonka).
Prawo Cywilne
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, naruszenie dóbr osobistych),
 • Sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych,
 • Sprawy z zakresu własności praw rzeczowych (m.in. ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanawianie służebności, powództwa o eksmisję, powództwa o immisje),
 • Odwoływanie darowizny,
 • Sprawy wieczystoksięgowe,
 • Windykacja należności,
 • Postępowanie windykacyjne i zabezpieczające,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno – prawnych,
 • Sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, opinii prawnych, wniosków dowodowych,
 • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego.
Prawo Spadkowe
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • Pomoc w sporządzaniu testamentu,
 • Unieważnianie testamentu,
 • Zabezpieczanie spadku,
 • Sprawy o dział spadku,
 • Sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • Sprawy dotyczące zapisu i polecenia,
 • Sprawy o zachowek,
 • Wydziedziczenia,
 • Darowizny,
 • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
Prawo Pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy,
 • Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • Sprawy o przywrócenie do pracy,
 • Postępowanie o zapłatę należnego wynagrodzenia,
 • Sprawy o naruszenie praw pracowniczych,
 • Sprawy o ciężkie naruszenie obowiązków pracownika,
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
 • Sprawy o mobbing,
 • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
 • Rozwiązywanie sporów pracowniczych,
 • Tworzenie umów i regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zakresem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie opinii prawnych z propozycjami rozwiązania problemu,
 • Opiniowanie umów o pracę,
 • Dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych,
 • Świadczenia z tytułu ojcostwa i macierzyństwa.
Prawo Administracyjne
 • Udzielanie porad prawych w ramach prawa administracyjnego procesowego i materialnego,
 • Reprezentowanie przed organami administracji, przed wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • Udział w przesłuchaniach prowadzonych przez organy administracji,
 • Sporządzenie pism wszczynających postępowanie administracyjne,
 • Sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Sporządzanie opinii prawnych, analiz,
 • Pomoc w zbieraniu materiału dowodowego,
 • Pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania zezwoleń, koncesji, licencji,
 • Pomoc w interpretacji przepisów prawa.
Prawo Gospodarcze
 • zakładanie spółek,
 • bieżąca obsługa prawna,
 • tworzenie, rejestracja i likwidacja spółek,
 • wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej z UE;
 • dochodzenie należności – prowadzenie spraw na etapie sądowym i przedsądowym (m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty), a także po prawomocnym zakończeniu postępowania – reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, sporządzanie analiz prawnych, pozwów o zapłatę, wniosków, środków zaskarżenia,
 • sporządzanie umów,
 • analizy ksiąg wieczystych,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • pomoc przy wcielaniu w życie konkretnych rozwiązań,
 • pomoc przy interpretacji przepisów prawa.

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)