Cennik – Honorarium

Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy oraz różny stopień jej skomplikowania, wysokość wynagrodzenia, każdorazowo ustalana jest podczas spotkania z Klientem. Pewną wskazówkę stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800). Stawki są konkurencyjne i w pełni adekwatne do poziomu świadczonych przez nas usług. Dużą wagę przykładamy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe od początku były jasne i nie stanowiły dla Klienta elementu zaskoczenia na żadnym etapie współpracy.

 

W kancelarii występują następujące sposoby rozliczania wynagrodzenia:

 

System wynagrodzenia ryczałtowego
Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy. Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.
System rozliczeń godzinowych
System ten stosowany jest w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac. Zależy od ilości czasu przewidywanego na wykonanie zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy. Jest korzystnym sposobem rozliczania dla podmiotów, które wprawdzie potrzebują stałej obsługi prawnej, ale jej wymiar jest nieregularny. Stosowany jest najczęściej wobec klientów korporacyjnych.
System z premią za sukces (success fee)
W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

Sposoby ustalenia wynagrodzenia:

1. Na pierwszym spotkaniu w siedzibie Kancelarii.
2. Za pośrednictwem poczty e-mail. W tym wypadku Klient powinien w sposób wystarczający do oceny przedstawić problem prawny. Kancelaria zastrzega sobie jednak zmianę kwoty, w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie.
3. Telefonicznie, po przedstawieniu sprawy. W tym wypadku kwota może ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie.

W przypadku wygranej sprawy sądowej strona przegrana zwraca w całości wymienione wyżej wynagrodzenie Klientowi Kancelarii.

Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. Koszt prowadzenia sprawy może obejmować dodatkowe wydatki, o których Klient jest na bieżąco informowany. Dotyczy to kosztów sądowych, podatków, taks notarialnych czy kosztów egzekucyjnych. W przypadku prowadzenia sprawy przed organami i urzędami znajdującym się poza Wrocławiem i Wołowem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danej instytucji, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zlecenia sprawy, kwota wynagrodzenia za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

 

Koszty najczęściej wykonywanych usług prawniczych:

 

Koszty sporządzenia standardowego pisma procesowego/umowy
Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji), bądź sporządzenia umowy, jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane.
Koszty standardowej porady prawnej
Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.
Koszty negocjacji
Koszt udziału Kancelarii w negocjacjach uzależniony jest od typu sprawy oraz czasochłonności. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
W przypadku złej sytuacji materialnej, Kancelaria może sporządzić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.