Wzory pism dla Klientów indywidualnych (PDF)

  1. Pełnomocnictwo rozwodowe;
  2. Pozew o rozwód;
  3. Pozew o alimenty;
  4. Pozew o podwyższenie alimentów;
  5. Wniosek o wydanie odpisu prawomocnego wyroku;

Wypełnione wzory dla przedsiębiorców zakładających spółkę z o.o.

  1. W3;
  2. WE;
  3. WM;
  4. WK;

Przedstawione, wzory (stan prawny na dzień 15.09.2020 r.) mają charakter edukacyjny, stanowią podpowiedź i pomoc w samodzielnym sporządzaniu pism sądowych dla osób fizycznych oraz pomoc dla przedsiębiorców przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na fakt, że każda sprawa wymaga indywidualnego przeanalizowania, przedstawione wzory nie maja charakteru wyczerpującego, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za następstwa ich użycia. W każdym przypadku przy sporządzaniu pism sądowych, zalecany jest kontakt z prawnikiem. Warto dokładnie przeanalizować każdy wnoszony wniosek czy pozew, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków formalnych sąd wzywa do uzupełniania, co powoduje znaczne przedłużenie rozpoznania sprawy. W przypadku braku uzupełnienia uchybień w zakreślonym terminie, sąd nie nadaje sprawie biegu, lecz zwraca pismo stronie wnoszącej.

Pismo procesowe w sprawie cywilnej powinno zawierać:
• oznaczenie właściwego sądu;
• imiona, nazwiska stron;
• adresy stron;
• numer PESEL powoda (wnioskodawcy);
• oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód, wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi);
• osnowę wniosku lub oświadczenia (merytoryczna treść, jaką wniosek lub oświadczenie powinien zawierać);
• własnoręczny podpis wnoszącego (przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika);
• informację czy strony próbowały rozstrzygnąć spór polubownie, jeśli nie, to wskazanie przyczyn.

Do pisma należy dołączyć również załączniki (dowody), które wymieniane zostały w piśmie oraz przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (o ile jest wymagana). W każdym piśmie należy również określić wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

Jeśli stroną postępowania jest przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w piśmie należy wskazać adres do korespondencji, który wpisany został w tym rejestrze oraz numer NIP. Jeśli stroną jest przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, w piśmie wskazujemy adres podany w tym rejestrze oraz numer KRS przedsiębiorcy.

Pisma należy składać do sądu w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz wraz z załącznikami sąd wysyła do strony przeciwnej i zakreśli termin, zazwyczaj 14 dni na ustosunkowanie się do wszelkich wskazanych tam zarzutów i twierdzeń oraz zobowiąże do przedłożenia w tym terminie wszelkich wniosków dowodowych, pod rygorem ich pominięcia w dalszym toku postepowania).

Podstawa prawna: kodeks postępowania cywilnego

Adwokat Patrycja Pietryka