Czym się zajmujemy?

 

 

 

Adwokat Patrycja Pietryka Wrocław pisma procesowe

Co zrobić jeśli nie mam pieniędzy na sprawę cywilną?

Co zrobić jeśli nie zgadzam się z wyrokiem Sądu I Instancji?

Należy wnieść do Sądu I Instancji wniosek o uzasadnienie (w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia), następnie od momentu otrzymania uzasadnienia jest termin 14 dni na wniesienie apelacji.

Jakie elementy musi zawierać wniosek dowodowy do sądu?

We wniosku dowodowym muszą być następujące elementy: oznaczenie stron, sądu, sygnatura akt, data, podpis wnoszącego oraz wskazanie okoliczności na jaką wnosimy dany dowód (teza dowodowa), np. ,,na okoliczność
ustalenia charakteru prawnego oraz sposobu korzystania z nieruchomości położonej w (…)’’


Jakie mam prawa w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy policji?

Prawo do: niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim, otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, bycia wysłuchanym, odmowy składania wyjaśnień, zawiadomienia wskazanej osoby,
pracodawcy, szkoły, uczelni, prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie, prawo do informacji o przyczynie zatrzymania, prawo do niezbędnej pomocy medycznej, natychmiastowego zwolnienia jeśli przyczyny zatrzymania
przestaną istnieć. Jeśli zatrzymany […]

Co powinna zawierać każda umowa?

Datę i miejsce zawarcia, określenie stron umowy, przedmiot umowy, określenie zobowiązania, podpisy stron.


Do jakiego sądu należy wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym
znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy […]

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Sprawa o rozwód bez orzekania o winie kończy się – co do zasady – na pierwszym wyznaczonym terminie. Zniesione zostały przepisy, zgodnie  z którymi pierwsza rozprawa rozwodowa była zawsze rozprawą pojednawczą.
Jeśli dowodzimy winy drugiego małżonka, to musimy liczyć się z tym, że proces potrwa nawet kilka lat (we Wrocławiu średnio 3 lata). Na pierwszy […]

Po jakim terminie można wystąpić o podwyższenie alimentów?

Nie ma przepisów wskazujących po upływie jakiego terminu można starać się o podwyższenie renty alimentacyjnej. Standardową przesłanką takiego powództwa jest zwiększenie potrzeb małoletniego. Przykładem będzie np.
rozpoczęcie szkoły, choroba dziecka, rehabilitacja, uczęszczanie na zajęcia dodatkowe/korepetycje, kursy językowe itp. Warto dodać, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, dzieci powinny żyć na takim poziomie jak ich
rodzice, a […]

Czy alimenty przechodzą na następców prawnych?

Obowiązek alimentacyjny, ze względu na swój osobisty charakter, w okolicznościach śmierci zobowiązanego nie przechodzi na jego spadkobierców.