Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporu, przy pomocy bezstronnego, niezależnego mediatora. Opiera się na zasadzie poufności i dobrowolności, może być stosowana w wielu sprawach, m.in.: rodzinnych, cywilnych, karnych, gospodarczych, prawa pracy, czy administracyjnych. Obecnie często występuje w sprawach rodzinnych, w zakresie ustalania opieki nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie (ustalanie władzy rodzicielskiej, sposobu kontaktowania się rodzica z dzieckiem, ustalania miejsca pobytu dziecka, wysokości miesięcznych alimentów na dziecko), czy w sprawach dotyczących podziału małżeńskiego majątku wspólnego.

Mediatorem nie musi być tylko wykwalifikowana osoba, wpisana na listę mediatorów sądowych. Może to być każda inna osoba, wspólnie wyznaczona przez strony, która jest wstanie zachęcić strony do rozmowy, przedstawić różne propozycje rozwiązania konfliktu, tak aby wypracowane porozumienie było dla obu stron postępowania korzystne i satysfakcjonujące. Mediator musi jednak posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych.

Co wymaga podkreślenia, w sytuacji skonfliktowania stron i przedstawiania dużej ilości wniosków dowodowych, postępowanie sądowe często trwa długo, co może powodować u uczestników sporu silny stres i generować coraz wyższe koszty sądowe. Sytuacji nie sprzyja również pandemia COVID – 19.

Warto zatem skontaktować się z Kancelarią, celem ustalenia pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Prawnicy Kancelarii na mocy udzielonego pełnomocnictwa, mogą wystąpić do drugiej strony z próbą polubownego, przedsądowego rozwiązania sporu i przedstawić rozwiązania prawne, które pozwolą uniknąć wszczynania – często – kosztownej, długotrwałej i stresującej procedury sądowej.


Warto również zainteresować się tematem mediacji, jeśli sprawa już zawisła w sądzie. Sąd może skierować strony do mediacji, na każdym etapie postępowania. W tym celu należy wystąpić z odpowiednim pisemnym wnioskiem albo zgłosić taką wolę ustnie na rozprawie. Sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, jeśli druga strona sporu się do niego przychyli. Sąd może również wyznaczyć termin na przemyślenie decyzji.

Prawnicy Kancelarii pomogą sporządzić taki wniosek i odpowiednio uzasadnić, tak aby spróbować przekonać drugą stronę procesu o jego zasadności oraz pomóc w doborze odpowiedniego mediatora.

Serdecznie zapraszam na spotkanie do Kancelarii, celem omówienia sprawy mediacji, skali problemu i wspólne przemyślenie strategii działań.

Adwokat Patrycja Pietryka

 

 

Wyślij swoje pytanie

Imię lub nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Jaki temat Cię interesuje?

Treść wiadomości (wymagane)