Prawo do: niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej rozmowy z nim, otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, bycia wysłuchanym, odmowy składania wyjaśnień, zawiadomienia wskazanej osoby, pracodawcy, szkoły, uczelni, prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie, prawo do informacji o przyczynie zatrzymania, prawo do niezbędnej pomocy medycznej, natychmiastowego zwolnienia jeśli przyczyny zatrzymania przestaną istnieć. Jeśli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli zatrzymany nie jest obywatelem polskim, prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem.