Odwołanie od decyzji administracyjnej

Odwołanie od decyzji administracyjnej może wnieść strona lub podmiot na prawach strony.

Stroną jest m.in każdy kto ma interes prawny w postępowaniu albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (artykuł 28 kodeksu postępowania administracyjnego).

Podmiotami na prawach strony, które mogą wnieść odwołanie są m.in. następujące osoby:

  • Prokurator,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich;
  • Rzecznik Praw Dziecka;
  • Organizacja Społeczna.

Odwołanie od decyzji – co do zasady – nie wymaga szczególnej formy. Przy jego konstruowaniu nie trzeba wskazywać konkretnych zarzutów. Istotne jest, aby jasno wyrazić swoje niezadowolenie i zaznaczyć czego się domagamy. Oczywiście im profesjonalniej i precyzyjniej skonstruowane pismo, tym większa szansa na jego pozytywne rozpatrzenie. W tym celu zawsze warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym albo – w przypadku braku posiadania środków finansowych – udać się do bezpłatnego punktu pomocy prawnej.

Odwołanie od decyzji powinno spełniać wymogi formalne pisma składanego w toku postępowania administracyjnego (art. 63 § 1 kpa), tj.: powinno zawierać wskazanie osoby odwołującej, w tym jej adres oraz podpis.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni. Okres ten liczy się od dnia otrzymania decyzji. W sytuacji, jeśli decyzja została stronie ogłoszona ustnie, termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczy się od dnia ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą jednak w niektórych sytuacjach przewidywać terminy odmienne. Przykładowo, czas na odwołanie od decyzji w przedmiocie zakazu zgromadzenia publicznego wynosi 24 godziny.

Czy można wnieść odwołanie po terminie?

W sytuacji jeśli uchybiliśmy terminowi nie ze swojej winy, np. z powodu choroby, ważnego wyjazdy zawodowego, czy poważnych problemów osobistych, możemy składać wniosek o przywrócenie terminu. Należy pamiętać, by wniosek ten wnieść bezwzględnie w terminie 7 dni od ustania przyczyny, która spowodowała niedotrzymanie terminu. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, należy wnieść jednocześnie odwołanie.

Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organy odwoławcze wymienione zostały w art. 17 kodeksu postępowania administracyjnego.

W sytuacji jeśli odwołanie zostało wniesione do organu, który nie jest w sprawie właściwy, nie należy się martwić tym faktem – organ ten jest bowiem zobowiązany do przekazania pisma organowi właściwemu w sprawie oraz następnie przekazać informacje w tej kwestii osobie odwołującej.

Organ odwoławczy może m.in.:

–  utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy;

– uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;

– umorzyć postepowanie.

 

Adwokat Patrycja Pietryka