Odwołanie od decyzji ZUS

Od daty otrzymania decyzji z zakładu ubezpieczeń społecznych, mamy termin 30 dni na wniesienie odwołania. Po otrzymaniu decyzji warto od razu zapoznać się z pouczeniem, które będzie znajdowało się na końcu decyzji (prawo odwołania do sądu/termin).

Odwołanie można wnieść ustnie do protokołu (pracownik ZUS-u zaprotokołuje nasze zastrzeżenia) lub pisemnie (złożyć w biurze podawczym oddziału ZUS-u, który wydał decyzję).

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

W odwołaniu należy wskazać dane odwołującego czyli:

swoje imię, nazwisko, adres, np. PESEL, dane oddziału ZUS, który wydal decyzji, oraz jej numer i datę wydania decyzji. Dobrze jest zaznaczyć również, kiedy decyzja została odebrana, co może przyśpieszyć weryfikacje zachowania terminu. Następnie wskazujemy z czym się nie zgadzamy, artykułujemy uchybienia ZUS-u, przedkładamy dowody (stosowne dokumentacje itp.)

Należy pamiętać, by odwołania nie składać bezpośrednio do sądu, tylko za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Sądem właściwym miejscowo będzie – co do zasady – sąd miejsca zamieszkania osoby odwołującej. Natomiast jeśli chodzi o właściwość rzeczową sądu, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, gdyż w zależności od tego czego sprawa dotyczy, może być to Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy.

Dla przykładu, Sądy Rejonowe będą właściwe w sprawach dotyczących zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, pogrzebowego, czy odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Odwołanie możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, np. adwokata lub radcy prawnego.

ZUS może sam zmienić decyzję w sprawie, natomiast gdy uzna odwołanie za niezasadne, przekaże dokumenty do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

Sąd po przeglądnięciu dokumentów wyznaczy termin rozprawy i wyśle zawiadomienia o terminach posiedzeń sądowych. Sąd może wykonać również inne zarządzenia. Jeśli np. w naszym odwołaniu wskazujemy, że należy zwrócić się do danej instytucji, czy pracodawcy o niezbędne dokumenty w sprawie, celem udowodnienia konkretnych faktów, sąd powinien uwzględnić wniosek. Jeśli w odwołaniu wskażemy konkretnych świadków, celem udowodnienia naszego stanowiska, sąd powinien wezwać ich na termin rozprawy, celem przesłuchania.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że sąd oddali któryś z naszych wniosków dowodowych, możemy na terminie rozprawy wnieść zastrzeżenia do protokołu, a następnie, podnieść te kwestie zaskarżając orzeczenie do Sądu II Instancji. Aby móc zaskarżyć orzeczenie, z którego jesteśmy niezadowoleni, należy najpierw po ogłoszeniu wyroku – w terminie 7 dni – wnieść wniosek o uzasadnienie. Po otrzymaniu uzasadnienia, mamy termin dwóch tygodni na złożenie apelacji.

Apelację należy wnieść w terminie 14 dni do sądu II Instancji, za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok (listem poleconym lub bezpośrednio w biurze podawczym sądu).

Od prawomocnego wyroku wydanego przez sąd apelacyjny, przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka