Problemy w wykonywaniu kontaktów z dzieckiem – jakie są możliwości prawne?

W sytuacji jeśli kontakty z dzieckiem – mimo orzeczenia sądu, podpisanej ugody sądowej nie są realizowane lub są realizowane w sposób nieprawidłowy –  można wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie ukaraniem odpowiednią karą pieniężną za każdy przypadek naruszenia.

Do wniosku powinno się dołączyć wszelkie dowody uzasadniające niewywiązywanie się rodzica ze swoich obowiązków, np.:

  • wskazać świadków;
  • przedłożyć opinie psychologiczne;
  • nagrania, wiadomości sms/wiadomości e-mailowe itp.

Jeśli w związku z niewykonywaniem lub nieprawidłowym wykonywaniem kontaktów, pojawiały się interwencje policji, należy zawnioskować do sądu o zwrócenie się do odpowiedniej jednostki policji z wnioskiem o przesłanie wszelkich notatek z tego okresu.

Wniosek należy kierować do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi obecnie 100 zł. Należy również pamiętać, by do wniosku dołączyć aktualne orzeczenie ustalające kontakty sądowe. W przypadku braków formalnych sąd wezwie do ich uzupełnienia, co może oczywiście przyczynić się do przedłużenia postępowania dlatego już na samym początku warto zadbać o rzetelne przygotowanie się do sprawy.

We wniosku należy podać kwotę, której domagamy się za każde naruszenie orzeczenia o kontaktach.

 Sąd ustalając taką kwotę, bada sytuację majątkową rodzica i jego możliwości zarobkowe. Średnio jest to około 200 – 500 zł. za każde naruszenie obowiązków.

Należy pamiętać, że takie postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności, jeśli sąd uzna, że wniosek jest zasadny wyda postanowienie, w którym zagrozi rodzicowi karą pieniężną za każde następne nieprawidłowe zachowanie tego typu.

W sytuacji gdy rodzic zlekceważy powyższe postanowienie, należy wystąpić z drugim wnioskiem o nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej za liczbę naruszeń kontaktów.

W przypadku braku zapłaty, można wnioskować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie udać się do komornika sądowego celem egzekucji należności.

Czy od razy trzeba zaczynać postępowanie sądowe, czy można spróbować załatwić sprawę w inny sposób?

Przed rozpoczęciem sprawy warto spróbować załatwić sprawę polubownie. Można spróbować napisać do rodzica pismo – ostateczne, przedsądowe wezwanie do przestrzegania zapisów postanowienia sądu/ugody. W wezwaniu warto podkreślić, że jeśli po odebraniu pisma sytuacja się nie zmieni, sprawa niezwłocznie skierowana zostanie na drogę postępowania sądowego, co spowoduje powstanie po jego stronie kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W tym celu warto skontaktować się z kancelarią prawną, gdyż pismo sporządzone i podpisane przez podmiot profesjonalny może bardziej zdyscyplinować druga stroną, niż pismo napisane samodzielnie.

 

Adwokat Patrycja Pietryka