Koronawirus, a przerwa w karze pozbawienia wolności?

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, skazany może uzyskać przerwę w karze jeśli występują ważne względy osobiste lub rodzinne.

W okresie pandemii do osób osadzonych, chcących obiegać się o przerwę w karze, zastosowanie ma ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przesłanką udzielenia przerwy w karze odbywania wolności – w okresie pandemii kornawirusa – może być zatem zły stan zdrowia skazanego (choroby współistniejące mogące powodować poważne konsekwencje w przypadku zakażenia COVID – 19) lub konieczność sprawowania opieki nad członkami rodziny pozostającymi w grupie ryzyka.

Zgodnie z powyższą ustawą, przerwę w karze mogą uzyskać tylko osoby, które dają rękojmię, że na wolności będą przestrzegać porządku prawnego, zaś osoby które odbywają karę za poważne przestępstwa oraz recydywiści nie otrzymają tej szansy.

Po wpłynięciu wniosku w przedmiocie udzielenia przerwy, sąd penitencjarny wystąpi do administracji Zakładu Karnego o przesłanie opinii o skazanym i wyznaczy posiedzenie. W przypadku sprzeciwu prokuratora postępowanie zostanie umorzone.

Należy pamiętać, że dla sędziego nie będą liczyć się subiektywne twierdzenia strony, lecz konkretne dowody. W tym celu najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną lub adwokacką, aby obrać odpowiednią taktykę działania.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka