Podział majątku, a kredyt hipoteczny

W przypadku podziału majątku małżeńskiego, sąd nie będzie decydować o podziale długu i wskazywać, który z małżonków będzie zobowiązany do spłaty kredytu hipotecznego. Po rozwodzie bank będzie mógł żądać spłaty od każdego zobowiązanego.

Małżonkowie mogą starać się w banku przepisać zobowiązanie na jedną osobę. W praktyce może być jednak różnie ze zgodą banku, gdyż taka sytuacja może być dla banku ryzykowna. Aby walczyć o pozytywną decyzję banku, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Taka procedura może trwać długo – bank będzie dokładnie badać zdolność kredytową byłego małżonka. Podkreślić należy, że instytucje bankowe wolą z reguły mieć jak największą liczbę dłużników, co oczywiście stanowi dla nich większe zabezpieczenie i gwarancję spłaty długu. Jeżeli jednak dochody i sytuacja zawodowa tej osoby okażą się pewne i wystarczające, bank wyda decyzję pozytywną. W takiej sytuacji niezbędne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Można również wnioskować o przejęcie długu z innym, nowym współkredytobiorcą tak, by inna osoba, którą najczęściej jest inny członek rodziny, wstąpił w miejsce dotychczasowego, byłego małżonka. Aby doszło do takiej wymiany, bank musi również pozytywnie zaopiniować potencjalnego nowego kredytobiorcę i podpisać z nim aneks do umowy kredytu. W sytuacji, gdy kandydat na przejęcie długu ma niewystarczającą zdolność kredytową, bank może uzależnić decyzję od dodatkowego zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem może być np. dodatkowa hipoteka lub poręczenie.

W sytuacji gdy umowa kredytu nie zostanie przepisana na konkretną osobę lub nie dojdzie do wymiany współkredytobiorcy, a jeden z byłych małżonków zaprzestaje spłaty, bank ma pełne prawo obciążyć konsekwencjami z tego tytułu drugiego, byłego małżonka.

Warto nadmienić, iż po spłacie całego kredytu, były małżonek, który nie posiada prawa do nieruchomości, może wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem regresowym i domagać się spłaty poniesionych kosztów, na mocy art. 376 § 1. kodeksu cywilnego.

Zgodnie bowiem z dyspozycją wskazanego powyżej przepisu, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie – w tym przypadku spłacił kredyt hipoteczny – może domagać się zwrotu od pozostałych kredytobiorców. Jeżeli z treści stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może domagać się zwrotu w równych częściach.

Podział majątku – jeśli w grę wchodzą wspólne zobowiązania – nie jest z reguły prostą sprawą. Warto skonsultować tę kwestię z adwokatem lub radcą prawnym.

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka