Sprawa karna, a możliwość mediacji

Postępowanie mediacyjne jest dowolne – zależy od zgody obu stron postępowania.

Pozytywnymi aspektami mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę.

Takie postępowanie przy pomocy bezstronnego mediatora sądowego może złagodzić konflikty, pogodzić się z przykrymi sytuacjami. Może pomóc zwłaszcza osobie pokrzywdzonej w sprawach związanych z przemocą domową.

Strony mogą wybrać sami osobę mediatora. Mogą pozostawić również taki wybór sądowi. Sąd wskazuje mediatora z listy mediatorów sądowych. W sytuacji, jeśli sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Wołowie oraz przed sądami we Wrocławiu, negocjatorem będzie mediator działający przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Postępowanie mediacyjne prowadzi się w sposób bezstronny i poufny. Uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane ani przez mediatora, ani na użytek dalszego postępowania karnego.

Do postępowania mediacyjnego strony mogą zgłosić się na początku postępowania, jak również w toku procesu. Wyrażenie zgody na mediacje nie jest do niczego zobowiązujące.

W przypadku braku satysfakcji z prowadzonego postępowania mediacyjnego strony mogą dokonać rezygnacji – mediacja w każdej chwili może zostać przerwana.

Na prowadzone postępowanie mediacyjne sąd zakreśla termin miesięczny.

Ugoda mediacyjna zawarta w sprawie z oskarżenia publicznego, jest dokumentem zawierającym zgodne deklaracje stron, co do sposobu zakończenia sprawy. Nie ma ona mocy prawnej, stąd też sąd i tak zobowiązany jest do wydania wyroku. Treść ugody sąd bierze jednak pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy, co może skutkować dla sprawcy np. nadzwyczajnym złagodzeniem kary.

Inna sytuacja występuje, jeśli sprawa toczy się z oskarżenia prywatnego. W takiej sytuacji skutkuje to umorzeniem postępowania.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.

Kancelaria prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnienie również możliwość prowadzenia spray w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu.