Sprawa o alimenty, a brak adresu zamieszkania Pozwanego

Przedstawiciel Ustawowy Małoletniego w pozwie o alimenty/podwyższenie alimentów, powinien wskazać adres zamieszkania Pozwanego (albowiem sąd nie będzie sam poszukiwać takiego adresu).

W sytuacji, gdy adresat dwukrotnie nie odbierze korespondencji sądowej, sąd zwraca pozew powodowi z zakreśleniem terminu 2 miesięcy na wystąpienie do Komornika Sądowego, celem doręczenia pozwu wraz z załącznikami. Od otrzymania takiego pisma sądowego, rodzic powinien przesłać korespondencję sądową wraz z wnioskiem o jej doręczenie komornikowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Pozwanego. Po tym terminie, sąd zawiesi postępowanie, zaś po upływie kolejnego okresu sprawa zostanie umorzona.

Opłata podstawowa za tą czynność – na ten moment – wynosi 60 zł. Jeśli Pozwany zamieszkuje w odrębnej miejscowości, Komornik dolicza do tej opłaty drobne koszty za dojazd. Doręczenie za pośrednictwem Organu Egzekucyjnego reguluje aktualnie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych. Komornik Sądowy powinien dokonać doręczenia w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania dokumentów. W sytuacji, gdy adresata nie zastano podczas próby doręczenia, Komornik ustala czy pozwany zamieszkuje pod wskazanym adresem i jeśli z przeprowadzonego wywiadu wyniknie, że nie to wpisuje odpowiednie adnotacji w protokole doręczania.

W sytuacji braku możliwości doręczenia korespondencji za pośrednictwem Komornika Sądowego, można zawnioskować jeszcze do tego podmiotu o ustalenie adresu zamieszkania Pozwanego. Jeśli i ta próba nie odniesie skutku, należy przedłożyć do sądu dokumenty otrzymane od organu egzekucyjnego i zawnioskować o ustanowienie dla Pozwanego kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

We wniosku można zaproponować taką osobę, np. w postaci jednego z pracowników sądu lub rodziny pozwanego. Często zdarza się jednak, że w takiej sytuacji, Sąd występuje z wnioskiem do Rady Adwokackiej o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Kurator z urzędu – do czasu ustalenia adresu zamieszkania pozwanego – działa jego imieniem i podejmuje za niego czynności w sprawie (może np. składać wnioski dowodowe, wnosić apelację). Kurator za czynności z urzędu, otrzymuje – co do zasady – wynagrodzenie z dochodów Skarbu Państwa, wg stawek określonych Rozporządzeniem.

Od lipca 2019 r. do dowolnego organu gminy na terenie całego kraju, można skierować wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL. We wniosku należy wskazać, że uzyskanie aktualnego adresu zamieszkania danej osoby jest konieczne, z uwagi na prowadzone postępowanie sądowe.

Powyższy wpis ma charakter ogólny. W przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam
Adwokat Patrycja Pietryka