Egzekucja alimentów u Komornika Sądowego

Sąd z urzędu nadaje wyrokowi alimentacyjnemu klauzulę wykonalności i przesyła przedstawicielowi ustawowemu małoletniego. Od tego momentu – w sytuacji jakiegokolwiek opóźnienia w płatności (nawet jednego dnia) – rodzic imieniem uprawnionego, może wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym o przymusową egzekucję świadczenia.

Do wniosku egzekucyjnego należy koniecznie dołączyć oryginał klauzuli wykonalności, wskazać adresy zamieszkania wierzyciela i dłużnika, a także dane dłużnika umożliwiające egzekucję – wskazanie majątku dłużnika, czy jest w posiadaniu nieruchomości i czy wierzyciel wnosi o egzekucje z nieruchomości, wskazanie danych zakładu jego pracy, numerów rachunku bankowego.

Wierzyciel może domagać się dochodzenia alimentów zarówno bieżących jak i zaległych.

Po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego, komornik powinien niezwłocznie przejść do ustalenia majątku dłużnika i kwoty jego zarobków. W sytuacji jeśli dłużnik ma kilka zobowiązań, alimenty egzekwowane są zawsze w pierwszej kolejności.

Celem ustalenia możliwości majątkowych i zarobkowych dłużnika, komornik korzysta z wszelkich możliwych publicznych rejestrów i zwraca się do urzędów, m.in. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Starostwa Powiatowego (Wydziału Komunikacji), a także Banków i innych instytucji, które są w stanie pomóc w weryfikacji majątku zobowiązanego do płatności.

Jak dłużnik może uwolnić się od egzekucji komorniczej?

Dłużnik – nawet w przypadku braku zaległości – nie może łatwo uwolnić się od postępowania egzekucyjnego. Najprościej jest porozumieć się z wierzycielem, na którego wniosek postępowanie egzekucyjne zostanie cofnięte. Niestety nie zawsze – często z uwagi na konflikty stron – jest to możliwe, nawet mimo regularnych płatności.

W takiej sytuacji, dłużnik może wystąpić do sądu albo do komornika, na mocy art. 825 w zw. z art. 883 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego o wyrażenie zgody na złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów, sumy równającej się sumie świadczeń periodycznych za okres 6 miesięcy z równoczesnym umocowaniem Komornika do podejmowania tej sumy i umorzenie egzekucji, z uwagi na uiszczenie przez Dłużnika wszystkich świadczeń wymagalnych.

W obecnym systemie prawnym, brak jest innych możliwości, które pozwalałyby na uwolnienie się z przymusowych egzekucji.

Niniejszy wpis ma jedynie charakter ogólny. W przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam
Adwokat Patrycja Pietryka