Sprawa spadkowa, a brak danych i adresów spadkobierców

Sprawa spadkowa, a brak danych i adresów spadkobierców

W sytuacji kiedy spadkodawca składa do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,  – a posiada dużą rodzinę – dość część zdarza się, że nie zna dokładnych danych na temat kręgu wszystkich spadkobierców, albowiem nie utrzymuje z dalszą rodziną żadnych relacji, co w dzisiejszych czasach jest dość częstym zjawiskiem. Niestety w takiej sytuacji nie jest wystarczające, aby podał do sądu jedynie imię i nazwiska tych osób, albowiem konieczne jest wykazanie, że nie udało się ustalić konkretnych danych dotyczących ich miejsca zamieszkania. Pomimo, iż występuje przepis mówiący o tym, że sąd z urzędu zobowiązany jest ustalić krąg spadkobierców, nie można liczyć na to, że sąd wykona całą pracę za wnioskodawcę.

Wobec powyższego, wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania, że nie udało się ustalić adresu uczestnika postępowania. W tym celu powinien zwrócić się do odpowiednich biur adresowych, organów ewidencji ludności (urzędu gminy) lub do jednostki policji. Najbardziej skuteczne wydaje się zwrócenie się Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa). W sytuacji jeśli organ nadeśle informacje, że nie posiada danych adresowych na temat określonej osoby, powinno być to dla sądu wystarczające, aby wyznaczyć kuratora sądowego, który będzie reprezentować  interesy osoby nieznanej z miejsca pobytu. Sąd zazwyczaj wzywa  wnioskodawcę do wskazania kandydata (najlepiej by była to osoba z rodziny). W sytuacji braku wskazania takich osób, na kuratora można wyznaczyć np. pracownika sekretariatu sądu (co w praktyce jest dość częstym zjawiskiem).

Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli oprócz adresu zamieszkania, nie znamy w ogóle potencjalnych spadkobierców w sprawie. W takiej sytuacji sąd będzie wyzwać do zgłoszenia się spadkobierców poprzez ogłoszenie. Ogłoszenie powinno być zamieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podane do publicznej wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy (jeśli oczywiście te miejsce jest znane). Za poczytne pismo uznawany jest dziennik lub inne pismo o nakładzie pozwalającym na przyjęcie, że jest ono ogólnie dostępne i kupowane przez dużą liczbę odbiorców.

W wezwaniu będzie m.in. figurować informacja, by spadkobiercy w terminie trzech miesięcy od dnia określonego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku.

Po upływie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia, sąd wyznaczy rozprawę, na którą wezwie także osoby, które udzieliły odpowiedzi na ogłoszenie podając swoje dane adresowe. Jeśli w ciągu w/w terminu nikt się nie zgłosi, bądź zgłosi się, ale nie udowodni swojego prawa do spadku, sąd wyda orzeczenie stwierdzające nabycie spadku tylko na rzecz konkretnych spadkobierców, którzy dostatecznie wykazali swoje prawa do spadku.

Adwokat Patrycja Pietryka