W jakich sytuacjach można uzyskać przerwę w karze pozbawienia wolności?

Przerwę w karze pozbawienia wolności można uzyskać m.in. w razie występowania przesłanki poważnego uszczerbku na zdrowiu (również psychicznym), uniemożliwiającego przebywanie w Zakładzie Karnym. Aby zweryfikować, czy skazany faktycznie cierpi na poważne schorzenia zdrowotne, Sąd zleca biegłemu sądowemu wydanie opinii medycznej. Wydanie niekorzystnej opinii, nie przekreśla jeszcze ostatecznie szans skazanego na uzyskanie przerwy. Jeśli bowiem opinia będzie niepełna lub niejasna, można wnioskować o przeprowadzenie opinii uzupełniającej lub dopuszczenie innego, niezależnego biegłego. Swoje stanowisko w tej kwestii trzeba jednak dokładnie i merytorycznie uzasadnić. Można również wnioskować o dopuszczenie innych dowodów, takich jak m.in. przesłuchanie świadków, dowodów z prywatnej dokumentacji medycznej czy innych dokumentów dotyczących stanu zdrowia ze szpitala czy innej placówki.

Oprócz przesłanki poważnej choroby, o uzyskanie przerwy możemy ubiegać się również w sytuacji ważnych względów rodzinnych lub osobistych. Przykładem może być np. konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodzinny, w sytuacji gdy inny domownik nie może wykonywać tej pieczy. We wniosku należy wykazać i przytoczyć odpowiednie dowody, wskazujące, że pomoc skazanego jest całkowicie niezbędna. W tym celu można np. wnioskować o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków (we wniosku podajemy ich imiona i nazwiska, a także adresy zamieszkania oraz okoliczność na jaką mają konkretnie zeznawać), przedłożyć dokumentację lekarską członka rodziny lub zawnioskować o przeprowadzenie wywiadu kuratora.

W sytuacji gdy Sąd I Instancji  odmówi skazanemu udzielenia przerwy w karze, osoba uprawniona może zaskarżyć orzeczenie do Sądu II Instancji, za pośrednictwem Sądu, który wydał orzeczenie.

Jeśli skazany przebywa w Zakładzie Karnym w Wołowie, Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy, będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział Penitencjarny. Zażalenie należy składać do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, II Wydziału Karnego.

Opłata od wniosku w przedmiocie udzielenia przerwy wynosi 60 . Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy sądu, a potwierdzenie przelewu dołączyć do wniosku głównego.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka