alimenty prawnik Wołów Wrocław

Alimenty – koszty

Pozew o alimenty lub o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego zwolniony jest z opłaty sądowej. Jeśli jednak powództwo o alimenty nie będzie uznane za zasadne, sąd może zasądzić od powoda na rzecz pozwanego koszty sądowe wg tak zwanych norm przepisanych. Wysokość takich kosztów będzie związana w wysokością dochodzonego roszczenia.

Jeśli powód żąda obniżania alimentów, wówczas opłata od pozwu wynosić będzie 5 procent wartości przedmiotu zaskarżenia. W przypadku powództwa o wygaśnięcie alimentów, również będzie występowania opłata sądowa w wysokości 5 procent wartości przedmiotu zaskarżenia. Jak wyliczyć taką opłatę? Przykładowo, jeśli domagamy się podwyższenia alimentów o kwotę 500 złotych miesięcznie, to mnożymy tą kwotę przez 12 miesięcy, a następnie obliczamy z powstałej sumy kwotę 5 procent.

Inną kwestią są koszty prawnika prowadzącego sprawę. Są to z reguły koszty ustalane indywidualnie w kancelarii. Z reguły prawnik szacujący wynagrodzenie, bierze pod uwagę kryteria skomplikowania sprawy i nakładów pracy.

W przypadku wygrania sprawy, sąd zasądza od przeciwnika również te koszty zastępstwa prawnego. Co do zasady, sąd kierując się ustalaniem zwrotu kosztów prawnika, bierze pod uwagę stawki ustalone w odpowiednim rozporządzeniu o wysokości stawek prawnika.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości . Zatem nawet jeśli strona przedstawi Sądowi fakturę lub umowę o świadczenie usług prawnych, wykazującą faktyczne koszty najęcia adwokata lub radcy prawnego, to sąd i tak może ustalić koszty wg obowiązujących w tym przedmiocie rozporządzeń i z reguły tak to wygląda w praktyce.

Stan prawny na dzień 8.03.2020 r.

Pozdrawiam,
Adwokat Patrycja Pietryka