Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może być zawieszona w sytuacji jeśli zachodzą czasowe przeszkody do jej wykonywania.

Przykładem może być długookresowe przebywanie rodzica za granicą, odbywanie kary pozbawienia wolności, czy długotrwale leczenie szpitalne.

Sąd może zawiesić władzę rodzicielką z urzędu lub na wniosek. Sąd rodzinny działa urzędu zawsze, gdy poweźmie informacje o sytuacjach, które mogą zagrozić szeroko rozumianemu dobru dziecka. Zazwyczaj posiada takie informacje od Kuratora, Funkcjonariuszy Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy sąsiadków dziecka.

Zawieszenie na wniosek.
Wniosek należy złożyć do Sądu Rodzinnego wg miejsca zamieszkania/pobytu dziecka. Z uwagi na fakt, że wniesienie takiej sprawy, powoduje wszczęcie postępowania nieprocesowego, należy do wniosku dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w obecnej kwocie 100 zł. Do wniosku najlepiej dołączyć wszelkie możliwe dowody. Chodzi tu głównie o podanie świadków, przedłożenie istotnych dokumentów, fotografii, nagrań.

Po wszczęciu procedury, sąd przeprowadzi postepowanie dowodowe i ustali czy zawieszenie władzy rodzicielskiej jest faktycznie zasadne.

Od wydanego orzeczenia, stronie przysługuje możliwość wniesienia środka zaskarżenia do sądu nadrzędnego.

W zakresie skutków zawieszenie władzy rodzicielskiej jest tożsame z jej pozbawieniem.

W przypadku ustania przeszkód, które stały się podstawą zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej, należy wystąpić do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o uchylenie takiego orzeczenia.

Statystyki

adwokat Patrycja Pietryka