Alimenty u notariusza – kiedy można zawrzeć umowę alimentacyjną?

Umowę o zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych można zawrzeć w kancelarii notarialnej już podczas jednego spotkania – nie jest konieczne założenie sprawy sądowej. Maksymalną wysokość honorarium określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dn. 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)

Należy jednak pamiętać, że taka możliwość może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy oboje rodzice wyrażą na to zgodę. W każdym innym przypadku konieczne jest wystąpienie z powództwem do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

W treści aktu notarialnego muszą znaleźć się m.in. takie elementy jak:

oznaczenia stron – imiona, nazwiska, numery pesel, adresy zamieszkania, dokładne określenie przedmiotu umowy, zgodna kwota świadczeń alimentacyjnych, termin płatności, podpisy stron. Dłużnik w treści dokumentu zobowiązuje się do dobrowolnego poddania się egzekucji świadczeń alimentacyjnych w sytuacji braku dobrowolnych wpłat. Oznacza to, że w sytuacji braku płatności, przedstawiciel ustawowy uprawnionego, może skierować do sądu rejonowego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego i domagać się przymusowego wyegzekwowania świadczenia. Forma aktu notarialnego jest równorzędna z mocą wyroku sądu – jest tak samo ważnym tytułem egzekucyjnym.

Podpisanie ugody alimentacyjnej w kancelarii notarialnej, pozwala znacznie zaoszczędzić czas oraz stres związany z wizytami w sądzie. Z uwagi bowiem na znaczne przeciążenie sądów tego typu sprawami, czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy może wynieść nawet co najmniej kilka miesięcy od daty wpływu pozwu.

Co istotne, umowa alimentacyjna nie stanowi orzeczenia sądowego, wobec czego trzeba zapamiętać, że późniejsze podwyższenie takich świadczeń, będzie wymagać wystąpienia do sądu z powództwem alimentacyjnym. Aby uniknąć takich sytuacji, warto podczas ustalania umowy alimentacyjnej u notariusza, wprowadzić zapisy dopuszczające zmianę wysokości alimentów.

Na marginesie wskazuję, że w sytuacji jeśli zobowiązany do alimentów nie godzi się na stawiennictwo u notariusza, w pozwie alimentacyjnym kierowanym do Sądu Rodzinnego, można wnioskować o przeprowadzenie mediacji sądowych lub negocjować wysokość alimentów, tak by sprawa zakończyła się już na pierwszej rozprawie. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który profesjonalnie postara się doradzić najkorzystniejsze rozwiązanie sytuacji.

W razie wszelkich pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam

adwokat Patrycja Pietryka