Apelacja w sprawie rozwodowej

Aby wnieść apelacje, należy najpierw wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie. Należy to uczynić w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyroku. Jest to element obligatoryjny, gdyż po upływie 7 dni – w przypadku braku wniesienia wniosku o uzasadnienie – orzeczenie stanie się prawomocne. Do wniosku o uzasadnienie doliczana jest opłata sądowa w kwocie 100 zł. Opłata ta w przypadku wniesienia apelacji, będzie wliczona w poczet opłaty apelacyjnej.

We wniosku o uzasadnienie, należy określić czy wnosimy o uzasadnienie całego wyroku, czy tylko poszczególnych punktów wyroku. Od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku, mamy termin 14 dni na sporządzenie apelacji do sądu wyższej instancji, za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok. W przypadku wniesienia apelacji od razu do sądu wyższej instancji, sąd przekaże akta sądowi właściwemu. Od apelacji rozwodowej pobierana jest – co do zasady – stała opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Apelacja powinna spełniać wymogi formalne dla pisma procesowego. Powinna zawierać przede wszystkim: oznaczenie sądu, stron postępowania, datę sporządzenia, dokładne oznaczenie wyroku od którego jest wnoszona, zakres zaskarżenia, zwięźle sformułowanie zarzutów, wniosek o zmianę/uchylenie wyroku, ewentualnie nowe dowody w sprawie (w takim przypadku należy wykazać, że powołanie dowodów przed Sądem I Instancji nie było możliwe lub że ich potrzeba powołania wynikła później), uzasadnienie zarzutów, własnoręczny podpis, dowód uiszczenia opłaty sądowej, odpis apelacji i wszystkich załączników.

Do ostatniej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, rozpoznanie apelacji odbywało się jawnie. W obecnym stanie sprawnym, sąd może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym (tj. bez udziału stron postępowania), chyba że któraś ze stron postępowania zażąda przeprowadzenia rozprawy.

Jakie mogą być rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego?

Sąd Apelacyjny w przypadku uznania, że apelacja jest niezasadna oddala apelację i od tej chwili wyrok staje się prawomocny. W sytuacji uznania zasadności apelacji, zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. W sytuacji stwierdzenia nieważności postępowania sąd uchyla zaskarżone orzeczenie, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi niższej instancji, celem ponownego rozstrzygnięcia. Sąd może również przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w sytuacji gdy sąd I Instancji nie rozpoznał istoty sprawy lub zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Czy trzeba odpisywać na otrzymaną apelację?

Nie ma takiego obowiązku, jednak można to uczynić w terminie 14 dni od momentu otrzymania apelacji. Pismo składamy bezpośrednio do Sądu Apelacyjnego wraz z odpisem dla strony przeciwnej.

WAŻNE: Sąd Apelacyjny nie może uchylić lub zmienić orzeczenia na niekorzyść wnoszącego apelację, chyba że strona przeciwna również zaskarżyła ten sam wyrok.

Adwokat Patrycja Pietryka