Sprawa rozwodowa – co daje orzeczenie o winie

Orzeczenie winy – co do zasady – nie przekłada się bezpośrednio na kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca stałego pobytu dziecka, czy kontaktów. W sytuacji posiadania przez strony wspólnych, małoletnich dzieci, sąd będzie weryfikował kompetencje rodziców i w tym celu najprawdopodobniej zwróci się do biegłych sądowych, celem sporządzenia opinii na okoliczność kompetencji wychowawczych stron, ich relacji/więzi z małoletnimi. Sąd przy wydawaniu decyzji, któremu rodzicowi przyznać dziecko, będzie przede wszystkim bazować na opinii powołanych specjalistów.

Orzeczenie winy, nie przekłada się również wprost na kwestię podziału majątku wspólnego małżonków.

Stwierdzenie winy przekłada się natomiast bezpośrednio na możliwość uzyskania od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych.

Były małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i znajduje się w trudnej sytuacji (niedostatku), może żądać od drugiego małżonka, dostarczania środków utrzymania, odpowiadającym jego potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym byłego małżonka.

Jeśli małżonek  został uznany wyłącznie winnym rozpadowi pożycia, drugi małżonek może domagać się od niego alimentów, w sytuacji jeśli rozwód pociąga za sobą pogorszenie jego sytuacji materialnej, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek jednego małżonka do zabezpieczania potrzeb materialnych drugiego małżonka po rozwiązaniu małżeństwa, wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny wygasa, w razie zawarcia przez uprawnionego nowego związku małżeńskiego. Jednak jeśli zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego, obowiązek ten wygasa także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. Jeśli jednak mimo upływu wskazanego okresu, zachodzą szczególne okoliczności, sąd na żądanie uprawnionego małżonka może ten okres przedłużyć. O jakie szczególne okoliczności chodzi? Jest to indywidualna kwestia – kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje tu konkretnych przesłanek, na pewno aby wnioskować o przedłużenie terminu, należy wykazywać, że sytuacja małżonka ciężka i nie rokująca korzystnie.

Adwokat Patrycja Pietryka