Co zrobić gdy dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów?

Posiadając orzeczenie alimentacyjne, zaopatrzone w klauzulę wykonalności (sąd przy alimentach nadaje taką klauzulę z urzędu), można kierować do Komornika Sądowego wniosek egzekucyjny i domagać się przymusowej egzekucji zasądzonych środków finansowych.

Wniosek składa się do Komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Wniosek jest wolny od opłat. Pismo powinno  spełniać odpowiednie wymogi formalne: oznaczenie stron postępowania oraz ich adresów, numer rachunku bankowego do przelania pozyskanych środków, określenie wysokości zadłużenia, podpis osoby uprawnionej (w przypadku niepełnoletności podpis jej przedstawiciela ustawowego). Jeśli dłużnik częściowo uregulował zobowiązanie, należy wskazać daty i wysokość uregulowanych kwot tak, by Komornik ustalił, jaka suma pozostała jeszcze do spłaty.

Jeśli posiadamy wiedzę na temat stanu majątkowego dłużnika, należy wszystko dokładnie opisać, co znacznie przyśpieszy całe postępowanie. Warto wskazać zatem: gdzie pracuje dłużnik, jego numer konta, jakie ruchomości i nieruchomości posiada itp. Jeśli nie posiadamy żadnej wiedzy na temat sytuacji zawodowej i majątkowej dłużnika, musimy pamiętać, że organ egzekucyjny jest zobowiązany z urzędu ustalić źródła dochodów dłużnika, jego adres zamieszkania, posiadany majątek. W tym celu Komornik będzie stosował zapytania do wielu Instytucji Państwowych, mi.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, czy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Jeśli uzyskanie środków finansowych na drodze postępowania egzekucyjnego jest niemożliwie (dłużnik jest bezrobotny, nie posiada majątku, ukrywa dochody), wówczas można wnioskować o wydanie przez Komornika postanowienia o bezskuteczności egzekucji, a następnie na podstawie tego dokumentu, wnioskowanie o wypłatę środków do Funduszu Alimentacyjnego. Niestety, aby móc ubiegać się o takie świadczenie, nie można przekraczać miesięcznego kryterium dochodu (725 zł.) na jednego członka rodziny. Należy również pamiętać, że wypłata środków z Funduszu Alimentacyjnego (niezależnie od kwot zasądzonych przed sąd), nie może przekraczać miesięcznie kwoty 500 zł.

Niepłacenie alimentów, a sprawa karna?

W sytuacji trwałego niepłacenia alimentów, można jeszcze domagać się ukarania dłużnika na drodze karnej. O tym fakcie należy zawiadomić organy ścigania (Policje/Prokuraturę). Można to uczynić zarówno ustnym zgłoszeniem albo pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. W zgłoszeniu należy wskazać m.in. z jakiego tytułu prawnego wynika obowiązek zapłaty alimentów i za jaki okres zobowiązany nie dokonuje płatności. Zawiadomienie jest wolne od opłat sądowych. Po odebraniu zawiadomienia, organy ścigania powinny wezwać dłużnika do stawiennictwa w jednostce policji czy prokuratury celem przesłuchania.

Adwokat Patrycja Pietryka