Sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej

Sąd może wydać wyrok zaoczny w sytuacji, jeśli:

  • pozwany w wyznaczonym terminie nie ustosunkował się do przesłanego przez sąd pozwu;
  • mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew, nie stawił się na rozprawę albo gdy mimo stawiennictwa na rozprawę nie bierze w niej udziału.

Wyrok zaoczny sąd doręcza obu stronom postępowania z urzędu. Pozwany ma prawo do wniesienia – w terminie 2 tygodni –  od odebrania wyroku zaocznego – sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok. Termin na złożenie sprzeciwu jest terminem ustawowym – nie podlega przedłużeniu ani skróceniu, w niektórych jednak sytuacjach termin ten może zostać przywrócony.

Sprzeciw powinien spełniać wszelkie wymogi formalne właściwe dla pisma procesowego. Powinien przede wszystkim zawierać: oznaczenie sądu, stron postępowania, sygnaturę akt sprawy, przytoczenie wszystkich zarzutów, pod rygorem możliwości utraty ich powoływania w dalszym toku postępowania, uzasadnienie stanowiska, własnoręczny podpis wnoszącego oraz potwierdzenie uiszczonej opłaty sądowej w wysokości połowy opłaty od pozwu. Sprzeciw należy dostarczyć do sądu w 2 egzemplarzach (do biura podawczego sądu lub wysłać listem poleconym). W sytuacji, jeśli sprzeciw dotknięty będzie brakami formalnymi, sąd wezwie do ich uzupełnienia pod rygorem zwrotu pisma.

W sprzeciwie pozwany może również wnioskować o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, którą w takim przypadku sąd nadaje z urzędu. Sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania lub jeśli pozwany uprawdopodobni, że jego brak stawiennictwa na posiedzeniu sądu nie był zawiniony (można tutaj powoływać np. dokumentację medyczną), a okoliczności przedstawione w sprzeciwie, wywołują wątpliwości co do zasadności takiego wyroku.

W przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu, sąd zarządzi jego doręczenie doręczenie powodowi i nada sprawie bieg.

Jeśli pozwany zdecyduje się jednak cofnąć sprzeciw, sąd w przypadku uznania cofnięcia sprzeciwu za dopuszczalne, umorzy postepowanie i orzeknie o kosztach analogicznie jak w przypadku cofnięcia pozwu. Sąd umorzy wówczas postępowanie wywołane wniesieniem sprzeciwu i orzeknie o kosztach jak przy cofnięciu pozwu – wyrok zaoczny stanie się w takiej sytuacji prawomocny.

Adwokat Patrycja Pietryka