Dokumenty do sprawy rozwodowej

Do pozwu rozwodowego przede wszystkim trzeba dołączyć oryginał aktu małżeństwa  wraz z odpisem (kserokopią) dla Pozwanego. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, należy również dołączyć ich akty urodzenia (również oryginały wraz z odpisami dla Pozwanego). Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu tych dokumentów, należy wystąpić o nie do Urzędu Stanu Cywilnego. Opłata od wydanie odpisu wynosi 22 zł. Z reguły odpis można otrzymać tego samego dnia, w którym wnioskujemy o wydanie dokumentu. Niektóre sądy wymagają, aby odpis aktu małżeństwa był nie starszy niż 3 miesiące. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie stawia w tej chwili takich wymogów.

W przypadku posiadania małoletnich dzieci, sąd wzywa do przedłożenia zaświadczenia o zarobkach za okres 3 lub 6 ostatnich miesięcy. W takiej sytuacji należy także potwierdzić wydatki na ich utrzymanie (przedstawić faktury/rachunku imienne, informacje ze szkoły o wysokości opłat szkolnych, opłaty za media, umowy najmu, PIT z zeszłego roku itp.) Jeśli nie podejmujemy zatrudnienia, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Jeśli pobieramy zasiłki i inne świadczenia rodzinne, powinniśmy również przedstawić dokumenty na potwierdzenie tego faktu.

W sytuacji gdy dochodzimy winy rozpadu pożycia, należy do pozwu dołączyć dowody na potwierdzenie tych okoliczności. Dowodami takimi mogą być m.in. wiadomości tekstowe, zdjęcia, e-maile, wydruki z portali społecznościowych, zaświadczenia lekarskie, itp.

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. (jest to opłata stała). W niektórych sytuacjach – z uwagi na trudną sytuację finansową – można wnioskować o zwolnienie z jej ponoszenia.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty składamy do sądu w dwóch egzemplarzach (jeden dla Sądu, a drugi dla przeciwnika procesowego – strony (jej prawnika). Dokumenty można zawsze złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu lub przesłać listem poleconym (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Oprócz w/w dokumentów, należy pamiętać, by do pozwu rozwodowego wpisać dane swoje i małżonka (aktualne adresy zamieszkania), w tym numery PESEL oraz numery PESEL małoletnich dzieci.

Od pewnego czasu Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny Rodzinny, wymaga również podania adresów e-mailowych stron, a także numerów telefonów, co ma na celu przyśpieszenie przeprowadzania czynności w sprawie.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu z kancelarią.

Pozdrawiam

Adwokat Patrycja Pietryka