Dziedziczenie ustawowe małżonka i dzieci

Dziedziczenie ustawowe małżonka i dzieci

Dziedziczenie małżonka

W przypadku braku sporządzenia testamentu, dziedziczenie następuje na podstawie ustawy. W pierwszej kolejności do dziedziczenia ustawowego powołani są: dzieci oraz małżonek. Co istotne, część przypadająca małżonkowi nie może być nigdy mniejsza niż ¼. Aby małżonek mógł dochodzić dziedziczenia po zmarłym, po pierwsze – w momencie otwarcia spadku – musi pozostawać w ważnym związku małżeńskim. Kolejne przesłanki to m.in.: brak orzeczonej prawomocnej separacji, brak wydziedziczenia przez zmarłego małżonka, brak wyłączenia od dziedziczenia testamentem negatywnym, brak uznania za niegodnego dziedziczenia. Nie mogą także dochodzić dziedziczenia ustawowego po sobie osoby, wobec których wydano orzeczenie stwierdzające nieistnienie małżeństwa bądź unieważniające małżeństwo i uprawomocniło się ono przed śmiercią jednego z małżonków.
W przypadku jeśli zmarły małżonek sporządził testament na inną osobę, małżonek żyjący ma prawo dochodzenia zachowku od spadkobiercy testamentowego. Wysokość zachowku wynosi połowę z tego ile przysługiwałoby przy dziedziczeniu ustawowym. W sytuacji gdyby małżonek był niezdolny do pracy, wówczas wysokość zachowku wynosiłaby 2/3 z tego, co przysługiwałoby w przypadku dziedziczenia ustawowego.
W przypadku dziedziczenia małżonka spadkodawcy w zbiegu z dziećmi spadkodawcy, co do zasady dziedziczą oni wszyscy w częściach równych. Wskazana reguła będzie wchodziła jednak w grę przy zbiegu dziedziczenia małżonka maksymalnie z trojgiem dzieci spadkodawcy. Przy większej ilości zstępnych, zachowując zasadę równości udziałów, udział przypadający małżonkowi byłby mniejszy niż 1/4 spadku, a na to nie pozwalają przepisy kodeksu cywilnego zastrzegające, że część przypadająca małżonkowi nie może stanowić nigdy mniej niż ¼ majątku (o czym była już mowa na wstępie wpisu). 


Dziedziczenie zstępnych (dzieci)

Dziecko będzie należeć do kręgu spadkobierców ustawowych swojego rodzica, w sytuacji gdy jego pochodzenie zostało od niego formalnie ustalone, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
Do dziedziczenia ustawowego powołane są zatem dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, dzieci pozamałżeńskie, a także dzieci przysposobione w sposób pełny. Dopiero w sytuacji gdyby któreś z dzieci zmarłego spadkodawcy nie dożyłoby otwarcia spadku, to wówczas udział spadkowy, który by mu przypadał, przysługiwałby jego dzieciom w częściach równych.

 

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.
Adwokat Patrycja Pietryka