Dowody w sprawie o alimenty

Przedmiotem dowodu są jedynie fakty, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Przepisy nie formułują zamkniętego katalogu środków dowodowych.
Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodzenia. Sąd powinien wziąć je pod uwagę nawet w sytuacji, jeśli nie powołują się na nie strony procesu.

Nie wymagają dowodu także fakty znane sądowi z urzędu albo które są powszechnie dostępne. Dowody nieistotne dla sprawy lub mające na celu przedłużenie postępowania, zostają przez sąd oddalone/pominięte.

Sąd może dopuścić również dowód niewskazany przez stronę. Dzieje się to zwłaszcza w takich sprawach jak ustalanie/podwyższanie alimentów. Wynika to z faktu, że Sąd w tego typu sprawach, powinien działać również z urzędu, mając na względzie szeroko rozumiane dobro małoletniego dziecka.

Wykazanie kosztów utrzymania małoletniego.

W sprawie alimentacyjnej, jeśli reprezentuje się małoletniego, należy skupić się na tym, by udowodnić koszty utrzymania (wzrost kosztów utrzymania) na dziecko oraz wykazać możliwości zarobkowe ojca dziecka.

Celem wykazania kosztów utrzymania dziecka, najlepiej przedstawić faktury dotyczące zakupów. Nie trzeba tu zbierać wszystkich faktur, często jest to również niemożliwe. Wystarczającym jest przedstawienie faktur na większe wydatki, np. zakup odzieży i obuwia, podręczników szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, paliwa w związku z wyjazdami do szkoły czy lekarza.

Dowodem będzie również informacja od wychowawcy dziecka w zakresie wydatków szkolnych (składek, ubezpieczenia, wycieczek, obiadów, itp.).

Celem udowodnienia potrzeb materialnych dziecka, można wnosić również o przesłuchanie świadków. Mogą być to członkowie rodziny, chociaż ważniejsze znaczenie dowodowe ma świadek obcy dla strony (w żaden sposób z nią nie powiązany).

W sprawach alimentacyjnych, należy pamiętać by przedstawić również koszty utrzymania gospodarstwa domowego. W tym celu należy dołączyć do pozwu potwierdzenia opłat m.in. za energię elektryczną, gaz, pobór wody, telewizję, internet, ubezpieczenie mieszkania itp.


Wykazanie możliwości zarobkowych pozwanego.

Celem wykazania możliwości zarobkowych Pozwanego, można zobowiązać sąd, by nakazał ojcu dziecka przedstawić informacje o uzyskiwanych dochodach za okres np. ostatnich 12 miesięcy, deklaracji podatkowej PIT za ostatnie lata, w tym dokumentów podatkowych Pozwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Można również zawnioskować by Sąd nakazał ojcu dzieci przedstawić historie wszystkich rachunków bankowych, lokat, rachunków, na których gromadzone są środki pieniężne lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcjach, obligacjach, których Pozwany jest wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem, za okres np. ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli Pozwany jest posiadaczem drogich samochodów (maszyn), można zawnioskować, by sąd zwrócił się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców adres: Centralny Ośrodek Informatyki, Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, celem wykazania, że Pozwany posiada zgromadzony majątek w postaci pojazdów mechanicznych.

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, albowiem każdą sprawę należy oceniać indywidualnie. Celem omówienia sprawy zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam
Adw. Patrycja Pietryka