Kiedy Komornik może zająć wspólny majątek małżonków

Co do zasady dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania samodzielnie i tylko swoim majątkiem. Istnieją sytuację, kiedy odpowiedzialność ta obciąża również drugiego małżonka.

Odpowiedzialność obojga małżonków za długi występuje w sytuacji, jeżeli:

– małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu przez drugiego małżonka;
– zobowiązania związane są z prowadzeniem firmy przez jednego małżonka, pod warunkiem, że drugi małżonek wyraził na nie zgodę;
– zobowiązanie zostało zaciągnięte wspólnie;
– zobowiązanie wynika z zaspokajania tak zwanych zwykłych potrzeb rodziny, jak np. pożyczka wzięta za zakup opału, wydatki na zakup drobnych sprzętów gospodarstwa domowego, sprawy dotyczące opłat za gospodarstwo domowe – media, czynsz itp. (występuje wtedy solidarna odpowiedzialność za długi, bez względu na ustrój majątkowy małżonków).

Należy pamiętać, że gdy wierzyciel otrzymał tytuł egzekucyjny przeciwko współmałżonkowi, który zaciągnął dług, a chciałby wszczynać postępowanie egzekucyjne także względem drugiego małżonka i otrzymać klauzulę wykonalności – zobowiązany jest udowodnić odpowiednim dokumentem, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za zgodą drugiego małżonka. Oznacza to, że jeśli pod umową kredytu podpisany jest tylko jeden małżonek i nie zostanie udowodnione, że drugi również wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, to postępowanie egzekucyjne względem współmałżonka nie będzie mogło być w żadnym zakresie prowadzone.

W sytuacji, gdy komornik dokona zajęcia rzeczy, które stanowią majątek osobisty małżonka albo dotyczy wierzytelności, na którą drugi małżonek nie wyraził zgody, możne bronić się poprzez wytoczenie do sądu cywilnego powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 § 1 kpc)

Za długi zaciągnięte przed ślubem będą odpowiadali wyłącznie małżonkowie, który zaciągnęli zobowiązanie.

W sytuacji, jeżeli małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową przed zawarciem małżeństwa, nie dochodzi do powstania majątku wspólnego. Wobec takiego stanu rzeczy, w trakcie trwania małżeństwa każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, który obejmuje majątek dotychczasowy – zgromadzony przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i majątek nabywany w trakcie jego trwania.

Warto podkreślić, że ustrój wspólności małżeńskiej może być w czasie trwania małżeństwa zmieniony na mocy umowy notarialnej (za zgodą obu małżonków) lub bez zgody małżonków, na mocy orzeczenia sądu cywilnego (w przypadku zaistnienia ważnych ku temu powodów, które należy udowodnić).

Adwokat Patrycja Pietryka