Jak długo trwa w sądzie sprawa spadkowa?

Jak długo trwa w sądzie sprawa spadkowa?

Nie ma w przepisach określonego terminu, w ciągu którego sąd ma zakończyć sprawę i wydać orzeczenie końcowe. Jeśli sprawa nie będzie skomplikowana i nie będzie istniał żaden spór, sąd z pewnością orzeknie już na pierwszym posiedzeniu, czyli w ciągu kilku miesięcy od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Problem w szybkim zakończeniu sprawy będzie się pojawiał, jeśli będą występować kwestie sporne. W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy jedna ze stron podważa ważność testamentu bądź zostało sporządzonych kilka testamentów. W takiej sytuacji trzeba powołać biegłego, mającego na celu ustalenie ważności testamentu czy zweryfikowania, który testament jest prawdziwy. Na opinię biegłego czeka się kolejne kilka tygodni lub miesięcy.

W przypadku wydania opinii, stronie przysługuje prawo: wniesienia zastrzeżeń, wnioskowanie o opinię uzupełniającą, przesłuchania biegłego na rozprawie czy nawet wnioskowanie o powołanie innego biegłego. Jeśli argumenty podawane przez stronę będą słuszne, sąd przychyli się do jej stanowiska i uwzględni kolejne wnioski w tym zakresie, co spowoduje przedłużenie sprawy o kolejne miesiące.

Kolejne przedłużenie postępowania będzie występować w sytuacji, gdy nie będą znani wszyscy spadkobiercy i trzeba będzie dokonywać ich odszukiwania albo jeśli strony postępowania mieszkają za granicą (co w praktyce dość często się zdarza) i będzie pojawiał się problem z ich przyjazdem do Polski.

W sytuacji jeśli wezwany na sprawę świadek czy strona nie stawią się, sąd odroczy posiedzenie na kolejny termin, a odstęp miedzy rozprawami wynosić będzie średnio około 2-3 miesiące.

Jeśli sąd będzie działać opieszale – przez długi czas nie będzie podejmować czynności w sprawie, można sporządzić wniosek o przyśpieszenie sprawy. W uzasadnieniu trzeba opisać jaki problem powoduje długie nierozpoznawanie sprawy i jakie ma to znaczenie dla naszej konkretnej sytuacji życiowej. W praktyce zdarza się, że takie wnioski bywają skuteczne. Jeśli jednak pismo okaże się bezskuteczne, stronie przysługują inne środki prawne, np. skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

Podkreślić należy, że gdy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku już się zakończy, to kolejnym etapem będzie dział spadku, bowiem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie dzieli spadku, a jedynie określa udziały spadkobierców, wobec czego do uregulowania całej sprawy i podziału spadku niezbędne będzie wszczęcie kolejnego postepowania.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,
Adw. Patrycja Pietryka