Jak zmienić wyrok rozwodowy w zakresie spraw dotyczących małoletnich dzieci?

W sytuacji jeśli małżonkowie rozwodzą się, a mają małoletnie dzieci, sąd oprócz rozwiązania małżeństwa rozstrzyga również sprawy dotyczące założonej rodziny –  powierzenie władzy rodzicielskiej, miejsce pobytu dziecka, wysokość alimentów, kwestie dotyczące kontaktów. (Na marginesie wskazuję, że sąd rozwodowy – co do zasady – nie będzie jednak dzielił majątku stron. Wyjątkiem będzie sytuacja gdy podział majątku będzie nieskomplikowany, a małżonkowie zaproponują zgodny podział)

Jeśli rodzice przedstawią przed sądem stosowne porozumienie w w/w kwestiach (plan wychowawczy, ugodę w sprawie alimentów) i jeśli wspólne ustalenia będą zgodne z dobrem dziecka, sąd wpisze je do wyroku rozwodowego. Jeśli żaden z punktów nie zostanie zaskarżony w odpowiednim terminie, cały wyrok rozwodowy stanie się prawomocny. Wówczas jakakolwiek chęć zmiany ze strony matki lub ojca dziecka, będzie wymagała wniesienia odrębnej sprawy do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny).

Jeśli chcemy zmienić władzę rodzicielską (ograniczenie/pozbawienie), ustalenie kontaktów, czy miejsca pobytu dziecka, możemy wszystkie kwestię ująć w jednym wniosku – nie musimy występować do sądu z każdą pojedynczą sprawą. Sprawę wnosimy wg miejsca zamieszkania/pobytu małoletniego.
Wszystkie w/w kwestie sąd rozpatruje bowiem w postępowaniu nieprocesowym. Opłata sądowa od postępowania nieprocesowego wynosi 100 zł. Opłatę możemy przelać na konto sądu, do którego wnosimy sprawę. Dane do przelewu będą znajdować się na stronie internetowej sądu. W razie wątpliwości na który rachunek bankowy wykonać przelew, możemy skontaktować się z sądem telefonicznie.

Jeśli chcemy analogicznie zmienić również alimenty ustalone wyrokiem rozwodowym, musimy wystąpić z osobną sprawą – sąd nie połączy tej sprawy z innymi zawisłymi sprawami rodzinnymi, gdyż alimenty rozpatrywane są w innym trybie – postępowaniu procesowym. Pozew wnosimy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego do alimentów. Warto dodatkowo podkreślić, że od powództwa w przedmiocie podwyższenia świadczeń alimentacyjnych nie jest wymagane uiszczanie opłat sądowych.

Należy pamiętać, że do nowej zakładanej sprawy, należy dołączyć odpis prawomocnego wyroku rozwodowego. Jeśli nie jesteśmy w jego posiadaniu, możemy zawnioskować do sądu Rejonowego, aby zwrócił się Sądu Okręgowego (rozwodowego) o przesłanie dokumentu. Możemy również zwrócić się bezpośrednio do Sądu Okręgowego o przesłanie odpisu prawomocnego wyroku. Koszt odpisu jednej strony prawomocnego orzeczenia wynosi obecnie 20 zł.

 

Każda sprawa jest indywidualna i wymaga osobnej analizy. W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

adw. Patrycja Pietryka