Jak uregulować sprawy spadkowe?

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Prawo do spadku nie ulega przedawnieniu, jednak najlepiej zacząć regulować sprawy spadkowe bezpośrednio po śmierci spadkodawcy, gdyż upływ czasu może powodować utrudnienia w zgromadzeniu niektórych dokumentów. Wraz z upływem czasu mogą pojawiać się również poważniejsze problemy w odnajdywaniu spadkobierców ustawowych.

W sytuacji jeśli nie ma sporu pomiędzy spadkobiercami, najszybciej załatwić sprawę u notariusza, uzyskując tak zwane poświadczenie dziedziczenia. Poświadczenie dziedziczenia można uzyskać zarówno przy dziedziczeniu ustawowym jak i testamentowym. Notariusz do dokonania tej czynności, będzie potrzebował m.in. następujących danych spadkobierców: imion, nazwisk, peseli, imion rodziców, adresów zamieszkania (adresu do doręczeń, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), rodzaju dokumentu tożsamości (dowód/paszport), jego numer i termin ważności dokumentu, informacji co do obywatelstwa. Wymagane dokumenty to m.in.: akt zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców (skrócone odpisy aktów małżeństwa w przypadku zmiany danych z uwagi na zawarcie związku małżeńskiego), testament (w przypadku dziedziczenia testamentowego), numer księgi wieczystej, w sytuacji jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

Dokument poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc jak postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku. Będąc w jego posiadaniu, można przechodzić do kolejnego etapu – działu spadku.

Działu spadku można dokonać u notariusza (w przypadku zgodnej woli wszystkich spadkobierców) lub w sądzie. Opłaty u notariusza będą zależne od taksy notarialnej, natomiast opłata sądowa o stwierdzenie nabycia spadku – co do zasady – wynosi 500 zł. Opłatę należy uiścić na konto sądu, do którego wnosimy sprawę, a do wniosku o dział spadku należy dołączyć potwierdzenie dokonania tej opłaty. Do sądowego działu spadku wymagane będą m.in. następujące dokumenty:

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia, aktualny odpis z księgi wieczystej (może być skrócony), jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość. W sytuacji braku posiadania aktualnej księgi wieczystej, należy zawnioskować o jej odpis, kierując odpowiedni wniosek do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych, wg miejsca położenia nieruchomości. Opłata od odpisu skróconego wynosi 30 zł. W sądach znajdują się gotowe formularze, gdzie na miejscu można zawnioskować o wydanie tego dokumentu. Z reguły odpis można otrzymać w tym samym dniu lub w ciągu kilku najbliższych dni od złożenia wniosku.

Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to należy przed wystąpieniem o dział spadku, zawnioskować do sądu o wydanie prawomocnego odpisu takiego orzeczenia. Opłata sądowa od tego wniosku wynosi 20 zł. Wniosek o odpis należy złożyć pisemnie w biurze podawczym lub przesłać do sądu listem poleconym.

Z uwagi na zawiłość spraw spadkowych i często indywidualny charakter sprawy, najlepiej przed wszczęciem postępowania skontaktować się z prawnikiem (adwokatem/radcą prawnym). W sytuacji trudnej sytuacji finansowej, można skorzystać z bezpłatnych punktów porad prawnych, które znajdują się w wielu miastach, również w Wołowie (np. w Starostwie Powiatowym przy Pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów).

Adwokat Patrycja Pietryka