Jak zbyć spadek lub udział spadkowy?

Jak zbyć spadek lub udział spadkowy?

Spadkobierca, który nabył spadek, może go zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy również udziału spadkowego. Nie ma znaczenia, czy spadek przypada na mocy ustawy czy testamentu. Zbycie spadku może nastąpić na rzecz dowolnej osoby, którą może być również osoba obca lub osoba prawna. Zbycie udziału w spadku – co do zasady – nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców. Sytuacja jednak jest inna, jeśli chcemy zbyć udział w konkretnym przedmiocie. W takim bowiem przypadku wymagana jest zgoda pozostałych spadkobierców.  Co istotne, należy pamiętać że, zbycie spadku musi nastąpić w formie aktu notarialnego, przy czym nie ma tutaj znaczenia, czy w skład spadku wchodzi nieruchomość, czy też nie.

Brak zachowania wskazanej formy notarialnej, skutkować będzie nieważnością dokonanej czynności. Wysokość taksy notarialnej jest zależna od wartości zbywanego udziału.

W sytuacji istnienia długów spadkowych, należy pamiętać, że nabywca będzie odpowiadać za nie w takim samym zakresie co zbywca – jest to odpowiedzialność solidarna. Nabywcę udziału spadku obciążają należności powstałe zarówno przed zawarciem umowy, jak i w późniejszym czasie. Nabywca przejmuje także odpowiedzialność z tytułu innych obowiązków związanych z dziedziczeniem otrzymanego spadku.

Wierzyciele mogą dokonać wyboru, czy będą dochodzić roszczenia spadkowego od nabywcy, zbywcy, bądź obu tych podmiotów łącznie. Warto zaznaczyć, że osobę, która nabyła spadek, w obrocie prawnym traktuje się jako spadkobiercę.

Udział spadkowy może być przekazany w formie:

  • darowizny;
  • zamiany;
  • odpłatnej umowy (sprzedaży);
  •  w formie innej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, np. w formie umowy spółki cywilnej.

Umowa zbycia spadku lub udziału w spadku, może zostać zawarta dopiero po przyjęciu spadku przez spadkobiercę. Przyjęcie spadku następuje na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (w sądzie), wtedy zbycie spadku może nastąpić dopiero po prawomocności postanowienia, lub poprzez otrzymanie poświadczenia dziedziczenia (u notariusza). Umowa zbycia, zawarta przed przyjęciem spadku jest nieważna.

Co istotne, w sytuacji zawarcia umowy zbycia spadku, zbywca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, które wchodzą w skład spadku.


W razie wszelkich pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Zakres naszego działania – głównie okolice Wołowa i Wrocławia.

Adwokat Patrycja Pietryka