Mediacje w sprawach pracowniczych

Mediacja może przyczynić się do szybkiego zakończenia sporu sądowego, bez narażenia na stres i dodatkowe koszty procesu. W ostatnim czasie staje się bardzo popularną metodą rozwiązywania konfliktów, zwłaszcza w sprawach pracowniczych – pozwala na odbudowanie właściwych relacji, polepszenie wizerunku pracodawcy. Ten sposób rozwiązywania sporu może także pomóc zrozumieć emocje zarówno swoje, jak i innych. Mediacja jest w pełni poufna, a mediator powinien być osobą całkowicie bezstronną.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, może złożyć strona postępowania na każdym jej etapie, tj. zarówno w pozwie jak również w osobnym piśmie procesowym. Można to również uczynić w formie ustnej, na posiedzeniu sądowym. Obecnie w sprawach pracowniczych Sąd Pracy we Wrocławiu, bardzo często z urzędu kieruje sprawy do postępowania mediacyjnego.

Co jednak istotne i wymaga podkreślenia – mediacja jest całkowicie dobrowolna. Jeśli zatem któraś strona procesu odmówi wzięcia udziału w tej formie rozwiązywania sporu, mediacja zostanie przerwana. Żadna ze stron procesu, nie musi podawać przyczyn takiego stanowiska.

Z reguły mediacja trwa jeden miesiąc, chyba że strony zawnioskują o jej wydłużenie.

Mediator po zapoznaniu się z aktami sprawy, kontaktuje się z reguły telefonicznie ze stronami postępowania i ustala wspólne spotkanie, na którym prowadzone są rozmowy. Co do zasady mediator rozmawia najpierw z dwoma stronami procesu, a następnie z każdą osobno. Praktyki prowadzonego postępowania mediacyjnego są jednak różne i często zależne od woli stron. Zdarza się, że, mediacja nie kończy się na jednym spotkaniu i ostateczne stanowisko doprecyzowane jest następnie przez rozmowy telefoniczne. Z mediacji sporządzony jest protokół, który następnie zostaje przez mediatora przedłożony do sądu. Jeśli uda się zawrzeć ugodę, sąd dokona jej zatwierdzenia. Sąd może jednak odmówić zatwierdzenia ugody w sytuacji, jeśli np. byłaby sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego, czy zmierzałaby do obejścia prawa. W praktyce takie sytuacje się zazwyczaj nie zdarzają, gdyż mediator jako podmiot posiadający odpowiednie kompetencje, czuwa nad prawidłowym tokiem mediacji i zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa.

Zatwierdzona ugoda ma taką samą rangę jak wyrok sądowy i po nadaniu klauzuli wykonalności, może być tak samo egzekwowana przez Organ Egzekucyjny, jak każde inne orzeczenie sądu.

Wpis ma charakter ogólny, w razie chęci dogłębnego przeanalizowania konkretnej sprawy, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka