Jak zaskarżyć niewłaściwe działanie komornika sądowego?

Na działanie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, w terminie 7 dni licząc od daty dokonania czynności organu egzekucyjnego. Skargę może złożyć strona postępowania – wierzyciel lub dłużnik, a także inna osoba, której prawa lub czynności zostały przez komornika naruszone. Należy jednak pamiętać, że skarga nie przysługuje w sytuacji wydania przez komornika zarządzenia w przedmiocie wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności, a także na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Skargę można sporządzić samodzielnie na piśmie lub skorzystać z formularza urzędowego.

Skarga może być wniesiona również w formie ustnej, np. do protokołu w czasie prowadzonej licytacji.

Skarga powinna odpowiadać wymogom pisma procesowego, a także dodatkowo spełniać wymogi określone  w art. 767 KPC. Skarga podlega opłacie w kwocie 100 zł. (art. 25 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca prowadzenia kancelarii komorniczej. Jeżeli w skardze występują braki formalne, które uniemożliwiają nadanie biegu, przewodniczący wzywa do ich usunięcia w ciągu 7 dni, licząc od daty doręczenia pisma, pod rygorem uznania bezskuteczności. Na zarządzenie o zwrocie skargi przysługuje zażalenie. Na postanowienie sądu uchylające czynność komornika, przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia, które kieruje się do sądu drugiej instancji wówczas, gdy zaskarżone postanowienie zmierza do zakończenia postępowania.

Skargę należy wnieść  do komornika, który dokonał zaskarżanych naruszeń. Komornik w terminie 3 dni od dnia otrzymania skargi, sporządza na piśmie uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności i przekazuje skargę do właściwego sądu, celem rozpoznania sprawy, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi organ egzekucyjny zawiadamia skarżącego oraz wszystkie osoby zainteresowane, których to dotyczy.

Przykład sytuacji, kiedy przysługuje skarga na czynności komornika:

Dłużnik przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w zakresie płatności świadczeń alimentacyjnych, pomimo iż dobrowolnie i terminowo spłacał alimenty w kwocie wskazanej w tytule wykonawczym, może stosownie do okoliczności w drodze skargi podważać czynności organu egzekucyjnego w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi.

Stan prawny na dzień 08.10.2022 r.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam

Adwokat Patrycja Pietryka