Jak zaskarżyć postanowienie końcowe w zakresie opieki nad dzieckiem?

W sprawie o powierzenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego (mi.in. przesłuchaniu świadków, stron przeprowadzenia, analizie dowodów z opinii biegłych sądowych, opinii kuratorów sądowych), zamyka przewód sądowy i wydaje orzeczenie końcowe (postanowienie), w którym orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem, ustala kwestie kosztów postępowania sądowego.

Co istotne, wydane orzeczenie nie jest prawomocne, a stanie się takie dopiero po upływie 7 dni, pod warunkiem, że żadna ze stron postępowania nie wniesie wniosku o jego uzasadnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek właściwego sądu i dołączyć potwierdzenie dokonanej opłaty. W sytuacji wniesienia takiego wniosku, sąd po uzasadnieniu swojego stanowiska, prześle uzasadnienie stronie, która tego zażądała i od tego momentu wnioskodawcy przysługiwać będzie termin 14 dni na wniesienie apelacji do sądu II Instancji, za pośrednictwem Sądu, który wydał przedmiotowe orzeczenie. Sąd po zweryfikowaniu kwestii formalnych, może uwzględnić apelację, co w praktyce się nie zdarza i od razu przesyła akta całej sprawy Sądowi Wyższej Instancji.

Co istotne, bez wniesienia wniosku o uzasadnienie, nie ma możliwości zaskarżenia orzeczenia, a zatem jest to czynność konieczna.


Co powinien zawierać wniosek o uzasadnienie?

Oznaczenie sądu, stron postępowania, sygnaturę akt sprawy, datę sporządzenia wniosku, wskazanie zakresu uzasadnienia (czy wnosimy o uzasadnienie całego orzeczenia, czy tylko części). Jeśli wnosimy o uzasadnienie jedynie części orzeczenia, to należy dokładnie oznaczyć ten zakres, np. wskazać, że wnosimy tylko w zakresie pkt. I – II postanowienia. Nie należy zapomnieć, by na końcu wniosku własnoręcznie się podpisać, chyba że wniosek składa ustanowiony pełnomocnik, wówczas to on umocowany jest do czynności podpisu.

Co powinna zawierać apelacja?

Apelacja powinna zawierać oznaczenie sądu, sygnatury akt sądu I Instancji, stron postępowania, datę sporządzenia, określenie zakresu zaskarżenia, sformułowanie zarzutów, informację czego konkretnie się domagamy, uzasadnienie zarzutów, własnoręczny podpis wnoszącego oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od apelacji.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, w sytuacji jeśli skarżący wyraźnie nie zaznaczy, że domaga się rozpoznania apelacji na rozprawie, sąd może rozpatrzyć ten środek zaskarżenia na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron.

Co istotne, termin oczekiwania na rozpoznanie apelacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, wynosi średnio około kilku miesięcy. Sytuacji nie sprzyja do tego obecna sytuacja w kraju, związana z pandemią COVID – 19.

Stan prawny na dzień 27.02.2021 r.

 Adwokat Patrycja Pietryka