Uchylenie zabezpieczenia alimentacyjnego

Uchylenia prawomocnego zabezpieczenia alimentacyjnego, można domagać się w każdej sytuacji, gdy tylko zaistnieją przesłanki z art. 742 kodeksu postępowania cywilnego, tj. w każdej sytuacji gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jednym z przykładów takiej sytuacji może być sytuacja, gdy w stosunku do jednego rodzica ustanowiono obowiązek płacenia alimentów, ale następnie w postępowaniu ustalającym pieczę orzeczono, że każdy z rodziców będzie miał kontakt z dzieckiem w porównywalnych okresach czasu i tym samym każdy z nich ponosić będzie porównywalne koszty utrzymania dziecka (piecza naprzemienna).

Oprócz osoby obowiązanej, z wnioskiem o uchylenie zabezpieczenia, wystąpić może również Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Co zrobić, by Sąd jak najszybciej uchylił zabezpieczenie alimentacyjne?

Kiedy tylko po prawomocnym postanowieniu zabezpieczającym, pojawią się przesłanki uzasadniające uchylenie zabezpieczenia w całości lub w części, najlepiej od razu wystosować do sądu prowadzącego postępowanie alimentacyjne (sądu, który wydal zabezpieczenie), wniosek w tym zakresie. We wniosku należy przede wszystkim określić strony postępowania, podać sygnaturę akt sprawy, dokładnie opisać z jakich powodów sąd powinien uchylić zabezpieczenie (jaka zmiana nastąpiła), przytoczyć stosowne dowody oraz dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 100 zł. Należy pamiętać, aby wniosek złożyć do sądu w 2 egzemplarzach, w tym złożyć odpis wszystkich załączników.

Sąd po sprawdzeniu kwestii formalnych wniosku, powinien wezwać strony na posiedzenie, celem przesłuchania. Od orzeczenia sądu w tej sprawie, stronom przysługuje zażalenie do sądu, który wydał rozstrzygnięcie. Wniesienie zażalenie wstrzymuje wykonanie postanowienia w sprawie.

Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, może być zgłoszony także w czasie zawieszenia postępowania.

Postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia, na skutek złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy wystarczającej do zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne, bez względu na wniesienie zażalenia. W tej bowiem sytuacji osoba uprawniona uzyskuje zamienne zabezpieczenie w postaci sumy wpłaconej przez obowiązanego do depozytu Ministra Finansów.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka