Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego najczęściej jest składany wraz z pozwem alimentacyjnym. Nie ma jednak przeszkód, aby został złożony na dalszym etapie postępowania.

Wniosek ten jest wolny od opłat, powinien spełniać wymogi formalne dla pisma procesowego: oznaczenie, stron, ich adresy zamieszkania, pesel dziecka, własnoręczny podpis powoda lub jeśli jest małoletni jego przedstawiciela ustawowego, uprawdopodobnienie roszczenia, wskazanie sposobu zabezpieczenia – czy domagamy jednorazowej kwoty pieniężnej, czy comiesięcznych, określonych kwot finansowych. Najczęściej strona powodowa domaga się, aby zabezpieczenie było wypłacane co miesiąc, do 10-go lub 15-go dnia każdego miesiąca.

Sąd zobowiązany jest rozpoznać wniosek niezwłocznie – do 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Termin ten jest jednak terminem instrukcyjnym – brak przestrzegania tego terminu nie powoduje dla sądu żadnych negatywnych konsekwencji.

Sąd zwykle rozpatruje taki wniosek na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron), a następnie wysyła wydane orzeczenie stronom postępowania z pouczeniem o możliwości zaskarżenia (złożenia zażalenia). Od momentu otrzymania postanowienia, strona ma termin 7 dni na złożenie wniosku o wydanie uzasadnienia, a następnie od momentu otrzymania uzasadnienia, jest termin 7 dni na złożenie zażalenia do sądu, który wydał postanowienie zabezpieczające. Zażalenie rozpatruje ten sam sąd (przed nowelizacją był to sad wyższej instancji), w składzie 3 innych sędziów.

W sytuacji, jeśli strona otrzyma postanowienie zabezpieczające, w którym jest zawarta informacja, że sąd odstąpił od uzasadnienia (ma to miejsce w sytuacji gdy w całości uwzględnił stanowisko powoda), termin na zażalenie wynosi 7 dni od momentu otrzymania postanowienia (w tym przypadku nie składa się wniosku o uzasadnienie). Z uwagi na zawiłości prawne, najlepiej skontaktować się w tej sprawie z prawnikiem, gdyż pomyłka w tych terminach rodzi dla strony negatywne konsekwencje prawne.

Co istotne, postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że pozwany jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania świadczeń alimentacyjnych. W przypadku braku wykonania tego obowiązku, strona powodowa może niezwłocznie udać się do Komornika Sądowego, celem przymusowej egzekucji tych środków finansowych. Wniesienie zażalenie na wydane zabezpieczenie – co do zasady – nie wstrzymuje zobowiązań alimentacyjnych.

Zabezpieczenie alimentacyjne ma za zadanie zaspokoić najważniejsze, podstawowe potrzeby uprawnionego, na czas trwania procesu sądowego dlatego zazwyczaj są to kwoty niższe niż wskazane w końcowym orzeczeniu alimentacyjnym. Dla przykładu, jeśli we wniosku o udzielenie zabezpieczenia powód wnosi, aby strona powodowa pokrywała koszty np. wyjazdów wakacyjnych, sąd może tego nie uwzględnić uzasadniając faktem, że nie jest to najpilniejsza potrzeba dziecka.

Adwokat Patrycja Pietryka