Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawie alimentacyjnej

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawie alimentacyjnej

W sytuacji jeśli miejsce pobytu ojca dziecka nie jest znane, w pozwie alimentacyjnym należy wykazać okoliczności wskazujące nie niemożność dokonania tego ustalenia (uprawdopodobnić) i zawnioskować o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Uprawdopodobnienie polega na wykazaniu czynności podjętych przez stronę, które mogą być przedstawione np. poprzez brak odbierania korespondencji, opatrzonych adnotacją iż adresat wyprowadził się lub jest nieznany. Uprawdopodobnienie może nastąpić również poprzez przesłuchanie podmiotu składającego wniosek o ustanowienie kuratora, domowników, dalszych członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów, właściciela domu itp.

W sprawach alimentacyjnych, Sąd na mocy art. 144 §  1, kpc jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownego dochodzenie, w celu odnalezienia miejsca przebywania pozwanego. Dla określenia miejsca zamieszkania nie ma decydującego znaczenia kwestia zameldowania.

W sytuacji jeśli próba odnalezienia miejsca zamieszkania pozwanego okaże się nieskuteczna, nastąpi wyznaczenie kuratora sądowego. Sąd zazwyczaj próbuje ustanowić kuratora z rodziny pozwanego.

Jeśli nie będzie to możliwe, to kuratorem może być adwokat, radca prawny, asystent sędziego. Istotne z punktu widzenia ochrony praw pozwanego jest, aby kuratorem została jedna z powyższych osób, z uwagi na znajomość procedur prawnych. W praktyce zaś często zdarza się, że kuratorem zostaje np. pracownik sekretariatu sądu, którego wiedza na temat może być bardzo nikła.

Osoba, która stała się kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, powinna starać się odnaleźć miejsce zamieszkania pozwanego. W przypadku jeśli ustalenie adresu w dalszym ciągu jest niemożliwie, powinna występować w sprawie i podejmować wszelkie działania na korzyść reprezentowanej strony (odpisywać na pisma procesowe, przedstawiać korzystne dla pozwanego stanowisko w sprawie). Może również wnosić środki zaskarżenia, występować na sprawie, przesłuchiwać stronę przeciwną, czy świadków, wnioskować aby sąd dopuszczał i przeprowadzał zawnioskowane przez kuratora wnioski dowodowe.

Ustanowienie kuratora ogłoszone zostaje publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sytuacjach większej wagi – o ile sąd uzna to za zasadne – ogłoszenie zostanie opublikowane również w prasie.

Kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy, nie ma obowiązku uiszczania za stronę kosztów sądowych. Kuratorowi należy się wynagrodzenie, które wypłacane zostaje ze środków Skarbu Państwa.

Adwokat Patrycja Pietryka