Wstrzymanie licytacji komorniczej z nieruchomości

Wstrzymanie licytacji komorniczej z nieruchomości

Pierwszą propozycją jest próba porozumienia się z wierzycielem i ustalenie warunków spłaty. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dłużnik, który chce wstrzymać licytację, może złożyć pisemny wniosek do organu egzekucyjnego z dowodem świadczącym o tym, że wierzyciel wyraził zgodę na odroczenie licytacji i przystał na ugodę. W praktyce wypracowanie porozumienia z wierzycielem może nie być jednak łatwe.

Dość często stosowanym sposobem, aby przedłużyć postępowanie licytacyjne, jest skarga na czynności komornicze, w której często powoływaną przesłanką jest rażące pokrzywdzenie dłużnika. Skargę należy wnieść w terminie jednego tygodnia od podjęcia przez komornika kwestionowanej czynności/doręczenia zawiadomienia w tym przedmiocie. Skargę wnosi się do sądu za pośrednictwem komornika, który może również sam uwzględnić skargę. W przypadku gdy komornik nie uwzględnia skargi, zobowiązany jest do sporządzenia w terminie trzech dni uzasadnienia zaskarżonej czynności i przesłania jej wraz z aktami sprawy sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Innym sposobem jest możliwość wystosowania skargi na oszacowanie wartości nieruchomości. W skardze należy wskazać wszystkie błędy/nieścisłości dokonane przez rzeczoznawcę. Najczęstszym błędem jest zaniżona wartość nieruchomości. Dobrym pomysłem jest przedstawienie – w celu porównania – ofert sprzedaży podobnych nieruchomości, a także własnych, prywatnych ekspertyz i wycen. Rozpoznawanie skargi przez sąd, a następnie – w przypadku jej zasadności – ponowna wycena, spowoduje odroczenie terminu licytacji, przez co dłużnik będzie mógł zyskać na czasie – spróbować spłacić zadłużenie i uchronić się przed utratą majątku lub we własnym zakresie pozyskać kupca nieruchomości.

Jeśli wyznaczony został już konkretny termin licytacji, można próbować wnioskować o wyłączenie sędziego nadzorującego, powołując się na przesłankę bezstronności, którą trzeba należycie uzasadnić. Wpłynięcie takiego wniosku spowoduje konieczność jego rozpoznania, a tym samym przeniesienie terminu licytacji na późniejszy termin.

Licytacja z nieruchomości, a pandemia COVID – 19

Co istotne, jeżeli dłużnik w danej nieruchomości wciąż mieszka – nieruchomość służy realizowaniu jego potrzeb bytowych, – licytacji nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz przez 90 dni po jego ustaniu.

W razie wszelkich pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka