Prawa dziadków do kontaktów z wnukiem

Dziadkowie tak samo ja rodzice mają prawo do uregulowania kontaktów z wnukami (w tym temacie pozytywnie wypowiadał się już Sąd Najwyższy). Przed założeniem sprawy sądowej, można próbować załatwić sprawę polubownie, poprzez np. wysłanie pisma w przedmiocie polubownego załatwienia sprawy z kancelarii prawnej (adwokackiej, radcowskiej). W przypadku wypracowania wspólnego stanowiska na tym etapie postępowania, wnioskodawca zaoszczędzi czas i koszty, a także nie będzie narażony na stres w związku z konfliktowymi często postępowaniami sądowymi.

W przypadku braku możliwości wypracowania ugody przedsądowej, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł. Należy podkreślić, iż opłata w tej kwocie dotyczy sytuacji, gdy chcemy uregulować kontakty z jednym dzieckiem. W przypadku dwójki, czy trójki dzieci będzie to odpowiednio 200zł/300 zł.

Dane do przelewu znajdą się na stronie internetowej Sądu, do którego wnosimy sprawę. Potwierdzenie dokonania wpłaty, należy obowiązkowo dołączyć do wniosku. W piśmie, oprócz swoich podstawowych danych (adres zamieszkania, pesel), należy podać dokładne dane dziecka i wykazać stopień pokrewieństwa. We wniosku należy opisać obecną relację jaka występuje z dziećmi, wskazać że z uwagi na konflikt (bo to jest z reguły głównym powodem wystąpienia z tego typu żądaniami), nie ma możliwości realizowania kontaktów z wnukiem. Należy wskazać, że dziadków łączy więź emocjonalna z wnukiem i uregulowanie kontaktów w formie zaproponowanej we wniosku, będzie zgodne z dobrem małoletniego dziecka.

Dziadkowie mogą wnioskować np. o spędzanie z dzieckiem konkretnych weekendów, czy też o zabieranie dziecka na spacer, spotykanie się z wnukiem w miejscu jego zamieszkania, bądź w sytuacji starszego dziecka o kontakty zdalne np. za pośrednictwem komunikatorów typu Skype/Zoom.

W tego typu sprawach, tak samo jak przy ustalaniu kontaktów rodziców z dzieckiem, sąd może się posiłkować opinią biegłych sądowych, celem zbadania więzi łączącej małoletnich z dziadkami.

Dziadkowie na każdym etapie postępowania, mogą wnioskować, aby sąd skierował sprawę do mediatora sądowego. Z uwagi jednak na dobrowolny charakter mediacji, w przypadku odmowy rodziców dziecka, postępowanie mediacyjne nie będzie realizowane, a sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Sąd.

W przypadku niekorzystnego stanowiska Sądu I Instancji, dziadkowie będą mogli wnosić apelację do Sądu Wyższej Instancji. Przykładowo, w przypadku rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy w Wołowie, apelację rozpatrywać będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Adwokat Patrycja Pietryka