Podstawowe informacje przed wszczęciem sprawy rozwodowej

Zgodnie z polskimi przepisami, nie ma możliwości rozwiązania związku małżeńskiego – nawet w przypadku zgodnej woli stron – u notariusza czy w urzędzie. Jest to możliwe wyłącznie przed Sądem Okręgowym, na wyznaczonej rozprawie sądowej z udziałem 1 sędziego i 2 ławników (sędziów społecznych) i po obligatoryjnym przesłuchaniu małżonków.

Co istotne, Sąd orzeka rozwód tylko wtedy, gdy jeśli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, czyli gdy definitywnie wygasły pomiędzy małżonkami wszelkie więzi psychiczne, fizyczne i gospodarcze.

Do pozwu rozwodowego należy obligatoryjnie dołączyć odpis aktu małżeństwa (może być skrócony) oraz akt urodzenia dzieci (w przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci), a także odpis pozwu wraz z odpisem wszystkich dokumentów.

W pozwie rozwodowym można również formułować wniosek o podział majątku małżeńskiego, jednak należy pamiętać o tym, że sąd rozpatrzy tę kwestię tylko pod warunkiem, gdy nie przedłuży to znacznie sprawy rozwodowej. W praktyce najczęściej ze sprawą o podział majątku, występuje się po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, obligatoryjnie do Sądu Rejonowego, właściwego miejscowo dla obszaru, gdzie znajdują się składniki majątku lub jego znaczna część.

Pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej, w wysokości 600 zł. W sytuacji orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwraca powodowi (małżonkowi, który zainicjował sprawę sądową kwotę 300 zł.) i zobowiązuje drugiego małżonka do zwrotu powodowi kwoty 150 zł.

Pozew należy wysłać listem poleconym (złożyć w Biurze Podawczym), do Sądu Okręgowego, wg właściwości miejscowej ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jeden z małżonków ma w obrębie tej miejscowości miejsce stałego pobytu. W sytuacji braku tej właściwości, właściwym sądem jest sąd zamieszkania pozwanego, a gdy i tej właściwości nie da się ustalić – sąd właściwy wg miejsca zamieszkania powoda.

Nie ma ustawowo zakreślonego terminu, w którym sąd jest zobowiązany przeprowadzić i zakończyć sprawę sądową. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na wyznaczenie pierwszego terminu czeka się średnio od miesiąca do pół roku (w zależności od sędziego, który wylosował sprawę). W sytuacji rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie i braku kwestii spornych w zakresie alimentów, czy władzy rodzicielskiej, sąd może zakończyć sprawę już na tym pierwszym posiedzeniu, po przesłuchaniu stron. W sytuacji wszczęcia sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie, na jej rozstrzygnięcie czeka się średnio 2 – 3 lata, bowiem tego typu postępowanie wymaga obszernego postępowania dowodowego (kilka rozpraw sądowych).

Sprawa o rozwód nie wymaga udziału profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego, jednak w szczególności w sprawach gdzie dochodzona jest wina oraz istnieje spór w zakresie wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej, czy kontaktów z dzieckiem, udział prawnika jest zalecany.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, małżonek ma termin 3 miesięcy, aby zmienić nazwisko. Jest to termin zawity, po którego upływie nazwisko można próbować zmieniać już tylko procedurą administracyjną. Małżonek nie ma prawa żądać od byłego małżonka, aby ten ,,oddał mu nazwisko”. W praktyce małżonkowie pozostają jednak przy dotychczasowym nazwisku, w szczególności jeśli posiadają małoletnie dzieci.

Z uwagi na obszerność tematu i często bardzo indywidulanych kwestii pojawiających się przy tego typu sprawach, zapraszam na osobiste konsultacje w Kancelarii lub za pośrednictwem narzędzi online.

Pozdrawiam

Adwokat Patrycja Pietryka