Pozew o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie świadczenia alimentacyjnego można złożyć w sytuacji zmiany stosunków. Jako zmianę stosunków należy rozumieć m.in. taką sytuację, kiedy osoba uprawniona do alimentów uzyskuje możliwość samodzielnego utrzymania – skończyła studia, przeszła na tryb studiów zaocznych i może podejmować prace, jest osobą dorosłą – uczącą się, ale nie przykłada się do swojej edukacji i notorycznie powtarza klasy/lata studiów. Innymi przesłankami są sytuacje, kiedy osoba zobowiązana do płatności alimentów straci płynność finansową, poważnie zachoruje, straci pracę (sąd będzie w takiej sytuacji dochodzić czy nastąpiło to z jej winy) itp.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania/pobytu pozwanego. W pozwie należy wskazać dane powoda i pozwanego – adresy stron, pesel powoda, wskazać czy była próba polubownego rozwiązania sporu, określić wartość przedmiotu sporu (wartością przedmiotu sporu jest sumą świadczeń za okres roku) oraz uiścić opłatę od pozwu, która jest zależna od wartości przedmiotu sporu.

Należy również pamiętać, aby pozew wraz z załącznikami przedłożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. Koniecznym jest również przedłożenie ostatniego, prawomocnego orzeczenia sądowego ustalającego świadczenie alimentacyjne. Warto także wnieść o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu pozwu należy opisać swoją sytuację zawodową/życiową – udokumentować swoje miesięczne wydatki nadmienić jaka jest sytuacja zawodowa/życiowa pozwanego i przedłożyć na ten fakt stosowne dowody. W pozwie można wnosić także o przesłuchanie świadków, a także wnosić o zwrócenie się przez sąd do różnych instytucji np. do banków o przedłożenie wyciągów historii konta, czy innych dokumentów.

W przypadku jeśli pozew będzie odpowiadać wymogom formalnym, sąd prześle pismo wraz z załącznikami stronie pozwanej i zakreśli termin celem ustosunkowania się do wszelkich wskazanych tam wniosków i zarzutów. Następnie wyznaczy termin rozprawy, gdzie przesłucha strony, ewentualnych świadków i przeprowadzi inne wnioski dowodowe podane przez strony o ile uzna to za zasadne.

Od orzeczenia końcowego, strona może wnieść wniosek o uzasadnienie, a następnie apelację do Sądu II Instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok.

Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, stąd też w każdej sytuacji zalecany jest kontakt z prawnikiem.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka