Prawa osoby zatrzymanej

Każdy zatrzymany ma prawo do:

–  niezwłocznego skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który udzieli niezbędnej pomocy prawnej. Policja powinna umożliwić kontakt z prawnikiem na żądanie zatrzymanego – telefonicznie lub bezpośrednio;

–  składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień;

–  poinformowania o przyczynie zatrzymania i bycia wysłuchanym;

– korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, w sytuacji braku znajomości języka polskiego;

– otrzymania odpisu protokołu zatrzymania;

– zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, a także pracodawcy, szkoły, uczelni, osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego albo przedsiębiorstwem za które jest on odpowiedzialny;

– kontaktu z urzędem konsularnym, przedstawicielstwem dyplomatycznym w sytuacji jeśli zatrzymany nie jest obywatelem polskim;

–  wniesienia zażalenia do Sądu, w terminie 7 dni daty zatrzymania (w którym zatrzymany ma prawo domagać się zbadania zasadności, legalności, a także prawidłowości zatrzymania);

– natychmiastowego zwolnienia, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora. Zatrzymanego należy również zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

– dostępu do niezbędnej pomocy medycznej.

W przypadku zatrzymania, zapraszam do kontaktu z kancelarią, nr tel.: 724-627-660.

adw. Patrycja Pietryka