Przepisanie majątku na rzecz dziecka

  • Darowizna

Małoletnie dziecko uprawnione jest do przyjmowania darowizn. Należy pamiętać, że w przypadku większych darowizn –  które przekraczają czynności zwykłego zarządu – co do zasady konieczna jest zgoda sądu rodzinnego. Od wskazanej zasady istnieje jeden wyjątek. Zgodnie bowiem z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 73/76, opiekunowie prawni dziecka, mogą bez zezwolenia sądu rodzinnego, nabywać dla dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań. Stanem wolnym od zobowiązań będzie np. sytuacja kiedy przekazywana nieruchomość nie jest zadłużona (brak obciążeń hipotecznych).

W innych sytuacjach należy najpierw skierować wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku mieszkańców gminy Wołów, sądem właściwym dla rozpatrzenia tego typu spraw będzie:

Sąd Rejonowy w Wołowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. M. Reja 11, 56-100.

We wniosku należy dokładnie sprecyzować żądanie – wskazać jaka konkretnie czynność ma być dokonana. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia wyrażającego zgodę na dokonanie czynności w imieniu dziecka, należy stawić się w kancelarii notarialnej, celem dokonania czynności.

Należy pamiętać, że rodzice sprawują jedynie zarząd nad majątkiem dziecka do momentu osiągnięcia przez nie 18 – go roku życia. Zarząd powinien być sprawowany w taki sposób, aby miał na celu dobro dziecka i nie przynosił szkody w majątku dziecka.

  • Darowizna, a podatek

W sytuacji jeśli darowizna przekazywana  jest osobom najbliższym, może być zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku od spadków i darowizn, w sytuacji spełnienia 2 przesłanek. Pierwszą z nich jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy. Drugą jest udokumentowanie otrzymania środków finansowych.

  • Testament

Oprócz darowizny można rozważyć przepisanie dziecku majątku w testamencie (najbezpieczniej w testamencie notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej). Można to uczynić zawsze, a testament może być w także chwili odwołany. Należy jednak pamiętać, że w przypadku testamentu, prawa majątkowe będą przechodzić na spadkobiercę dopiero po śmierci spadkodawcy.

Z uwagi na indywidualny charakter spraw, wpis stanowi jedynie zarys ogólny. W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam

Adw. Patrycja Pietryka