Skazanie bez rozprawy na mocy art. 335 k.p.k

Jeśli wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, podejrzany przyznaje się do winy, czyn przez niego popełniony nie jest zbrodnią (przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą), a zachowanie sprawcy wykazuje, że nie ma potrzeby występowania z aktem oskarżenia i wszczynania całej procedury sądowej, prokurator może uzgodnić ze sprawcą wymiar kary, sposób jej naprawienia.

Wyrażenie zgody na skazanie bez rozprawy, powinno zostać złożone przez podejrzanego osobiście, w sposób umożliwiający jego poznanie bez wątpliwości. Nie jest możliwe złożenie takiego oświadczenia za pośrednictwem obrońcy.

Za niedopuszczalne uważa się przedstawienie sprawcy perspektywy, iż dobrowolne poddanie się karze jest dla niego najlepsza opcją i musi zgodzić się na zaproponowane warunki, gdyż w przypadku rozpoznawania sprawy w normalnym trybie, zostanie ukarany surowiej. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do przedstawianych propozycji prokuratora jako ,,tych najlepszych’’. W praktyce często zdarza się, że lepszą opcją jest np. walka o warunkowe umorzenie postępowania dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej jak najszybciej poprosić o kontakt z adwokatem.

Gdy wszelkie formalności zostaną wykonane w sposób prawidłowy i propozycja prokuratora zostanie zaakceptowana, do sądu skierowany zostanie wniosek dobrowolne poddanie się każe i pozostaje czekać na wezwanie z sądu. Nie oznacza to jednak, że podejrzany nie może cofnąć akceptacji ustalonej kary.

Do czasu zakończenia sprawy sądowej, podejrzany może bowiem bez negatywnych dla siebie skutków napisać cofnięcie wniosku:

,,cofnięcie przez oskarżonego zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy jest dopuszczalne, aż do momentu powstania stanu nieodwracalnego, jakim jest rozstrzygnięcie przez sąd w przedmiocie wniosku, czyli wydanie wyroku skazującego lub postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku” Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt: V KK 310/18.

Jeśli akta sprawy są jeszcze w prokuraturze – pismo kierujemy bezpośrednio do prokuratora, natomiast gdy akta przekazane zostały do sądu – cofnięcie zgody kierujemy do sądu.

Należy pamiętać, że również pokrzywdzony może sprzeciwić się takiemu wnioskowi, zaś w przypadku jego biernej postawy, jego spraw w postępowaniu pilnuje sąd, który powinien podejmować decyzje w jego interesie.

W przypadku uwzględniania wniosku o skazanie bez rozprawy, w postępowaniu sądowym nie będą przeprowadzane dowody, sąd oceni jedynie materiał dowodowy zebrany w postepowaniu przygotowawczym.

W przypadku nieuwzględnienia sprawy przez sąd, sprawa zostaje zwrócona prokuratorowi. Sąd nie może skierować sprawy na rozprawę, gdyż nie dysponuje aktem oskarżenia. Sprawa wraca etapu wcześniejszego, gdzie prokurator będzie ponownie dokonywał jej analizy.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

adwokat Patrycja Pietryka