Sprawa o podwyższenie alimentów – o co można być pytanym na rozprawie?

W sprawie o podwyższenie alimentów, sąd bada czy nastąpiła zmiana stosunków od poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego. Tą zmianą stosunków jest z reguły zwiększenie potrzeb materialnych dziecka lub zwiększenie możliwości zarobkowych pozwanego. Ważnym elementem postępowania sądowego jest przesłuchanie rodziców dziecka.

Sąd, pełnomocnicy, strona postępowania będą pytali przede wszystkim w jakim zakresie zwiększyły się potrzeby dziecka, jakie zarobki, możliwości zarobkowe posiada zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Należy bowiem zaznaczyć, że istotne w sprawie alimentacyjnej jest nie tyle ile faktycznie pozwany zarabia miesięcznie – zarobki często są ukrywane, przedstawiane są stawki minimalne, podczas gdy często wyższe kwoty dodatkowe otrzymywane są ,,pod stołem’’ – lecz jakie możliwości zarobkowe posiada zobowiązany do płacenia alimentów, tzn. czy jest osobą młodą, zdrową, zdolną do pracy, jaki ma zawód, doświadczenie zawodowe, uprawnienie dodatkowe (kursy/szkolenia/dyplomy).

Przykładowe pytania do matki dziecka (przedstawicielki ustawowej)

W jakim zakresie zwiększyły się potrzeby dziecka? Na czym ta zmiana polega? W jakim zakresie zwiększyło się wyżywienie dziecka, lekarstwa, artykuły kosmetyczne/higieniczne, odzież, obuwie? Do jakiej obecnie szkoły uczęszcza dziecko i jak kształtują się z tego tytułu koszty? Czy dziecko w obecnej chwili uczęszcza na zajęcia dodatkowe? Jeśli tak to jakie są miesięczne koszty z tego tytułu? Czy dziecko choruje? Jeśli tak to od kiedy? Na jakie choroby i jakie są miesięczne koszty z tego tytułu? Czy zwiększyły się koszty utrzymania mieszkania? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Przykładowe pytania do pozwanego (zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych)

Czy od czasu poprzedniego wydania orzeczenia alimentacyjnego zmieniła się jego sytuacja zawodowa/finansowa? Jakie ma kwalifikacje zawodowe? Gdzie pracuje? Jaki jest jego miesięczny dochód? Czy jest osobą zdrową? Czy ma na utrzymaniu jeszcze inne, małoletnie dzieci? Czy oprócz alimentów przekazuje jakieś dodatkowe sumy na rzecz dziecka? Jeśli tak to jakie kwoty? Czy oprócz płacenia świadczeń alimentacyjnych, stara się w inny, niematerialny sposób wspierać dziecko? Jakie są jego miesięczne koszty utrzymania? Jakie ponosi koszty w związku z dojazdem do pracy? Jakie są jego miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego?

Dość często zdarza się również, że w sprawie alimentacyjnej występują świadkowie, ze strony powodowej lub pozwanej, którzy odpowiednio mają wypowiedzieć się w kwestiach dotyczących wzrostu potrzeb małoletniego dziecka lub sytuacji zawodowej i życiowej pozwanego.

Przykładowe pytania do świadków

Czy mają wiedzę na temat obecnych potrzeb materialnych dziecka? Czy od ostatniego wydania orzeczenia alimentacyjnego sytuacja dziecka się zmieniła, jeśli tak to w jakim zakresie? Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe? Czy choruje? Jaka jest obecnie sytuacja finansowa i życiowa powoda? Gdzie pracuje? Czy świadkowie mają wiedzę na temat obecnego poziomu życia pozwanego? Czy posiada samochód? Jeśli tak to jaki? Czy mają dostęp do jego portali społecznościowych? Jeśli tak to czy upublicznia jakieś zdjęcia np. z wakacji, które mogą świadczyć o jego dobrym poziomie życia.

Należy podkreślić, że pytania mają przykładowy charakter. Na rozprawie – z uwagi na jej dynamikę – mogą pojawić się również inne, spontaniczne pytania, oczywiście bazujące wokół kwestii potrzeb dziecka i sytuacji zawodowej i życiowej pozwanego.

W sytuacji, gdy jesteśmy stroną postepowania, a druga strona, czy jej pełnomocnik zadają pytania niestosowne, niezwiązane z tematem czy sugerujące odpowiedź, sąd powinien od razu takie pytanie uchylać. Jeśli sąd – mimo takich sytuacji – pozostaje bierny, najlepiej samemu zainterweniować i od razu zgłosić sądowi naruszenia w tym zakresie.

W przypadku braku reakcji sądu, można wnosić aby nasza uwaga zapisana została w protokole rozprawy sądowej.

Adwokat Patrycja Pietryka