Sprawy spadkowe - terminy, przedawnienia

Sprawy spadkowe – terminy, przedawnienia

  • Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że taką sprawę sądową można zainicjować w każdym czasie. To samo dotyczy następnie postępowania o dział spadku. Należy jednak pamiętać, że czas działa tu na niekorzyść, albowiem postępowania spadkowe wiążą się często z koniecznością poszukiwania spadkobierców, zaś postępowania o dział spadku z przedstawianiem wniosków dowodowych (rachunków związanych z wydatkami na nieruchomość, fotografii czy innych dowodów, związanych z rozliczaniem nakładów, które z upływem czasu mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu).

  • Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, najwcześniej więc od dnia otwarcia spadku. Dotyczy to zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i testamentowego.

  • Termin na wystąpienie z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Każda osoba mająca interes prawny, może wystąpić z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia w terminie roku, licząc od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem 3 lat, licząc od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

  • Przedawnienie roszczenia o zachowek
Roszczenie o zachowek –  jako roszczenie majątkowe – przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu.
  • Terminy przedawnienia długów spadkowych

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

  • Termin powołania się na nieważność testamentu

Na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

  • Termin na potwierdzenie treści testamentu ustnego w sytuacji niespisania jego treści
Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.
  • Termin, po upływie którego obliczając zachowek nie dolicza się do spadku darowizn 
Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych.Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

                                                                                                                                                                                                Adw. Patrycja Pietryka