Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym

Pozwany w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty, może wnieść sprzeciw do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W sytuacji braku zachowania wskazanego terminu, sprzeciw podlega odrzuceniu. W niektórych jednak sytuacjach jest możliwość domagania się przywrócenia terminu (np. w sytuacji niemożności sporządzenia sprzeciwu w terminie  z uwagi na przebywanie w szpitalu, czy z uwagi na siłę wyższą).

Pismo należy złożyć bezpośrednio do sądu, lub przesłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

W sprzeciwie należy podnieść wszystkie zarzuty, określić zakres sprzeciwu (czy domagamy się uchylenia nakazu zapłaty w całości czy w części –  jeśli w części, to należy dokładnie określić zakres), przedstawić wszystkie dowody, pod rygorem utraty możliwości ich powoływania w dalszym toku postępowania, a także dołączyć odpis sprzeciwu wraz z odpisem wszystkich załączników. Należy pamiętać, by pismo te spełniało wszelkie wymogi formalne, wymagane dla pism procesowych, tj. by zawierało oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, stron postępowania, uzasadnienie, własnoręczny podpis. Pozwany w sprzeciwie może opierać się np. na zarzucie nieistnienia roszczenia, przedawnienia roszczenia lub dowodzić, że zapłata została już dokonana, przedstawiając dowody na ten fakt np. potwierdzenie dokonania przelewu. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, jest wolny od opłat sądowych. Prawidłowo wniesiony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty traci moc i sprawa skierowana zostaje na rozprawę, gdzie sąd będzie prowadzić postępowanie sądowe (dowodowe) i ponownie rozstrzygnąć o zasadności powództwa. Co istotne, sąd nie weryfikuje zasadności rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym nakazie, lecz prowadzi postępowanie, przyjmując fikcję, iż nakaz zapłaty nie został w sprawie wydany. W wypadku współuczestnictwa jednolitego, wniesienie nakazu przez jednego ze współuczestników powoduje utratę mocy nakazu względem pozostałych współuczestników.

Nakaz zapłaty, co do którego nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku, co oznacza, że może być tak samo egzekwowalny jak każde inne orzeczenie sądowe.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka