Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Zniesienia współwłasności można dokonać u Notariusza (pod warunkiem zgodnego stanowiska wszystkich współwłaścicieli) lub w Sądzie Rejonowym – Wydziale Cywilnym. Pierwszy sposób jest znacznie szybszy, lecz niestety – często – z uwagi na brak jednolitego stanowiska wszystkich zainteresowanych, niemożliwy do realizacji.

Sądowe zniesienie współwłasności

Pierwszym krokiem jest sporządzenie wniosku o zniesienie współwłasności, do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego, właściwego dla miejsca położenia rzeczy. Wniosek powinien spełniać wszelkie warunki formalne, wymagane dla pism procesowych. Powinien zawierać m.in. oznaczenie Wnioskodawcy oraz Uczestników Postępowania, ich adresy, oznaczenie sądu, własnoręczny podpis wnoszącego, odpisy dla Stron Postępowania. Wniosek powinien być również należycie opłacony, a także zawierać propozycję zniesienia współwłasności. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od takiego wniosku wynosi 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). W sytuacji, jeśli wniosek zawiera zgodny sposób zniesienia współwłasności, opłata jest znacznie niższa i wynosi 300 zł. (słownie: trzysta złotych). Opłatę należy uiścić na konto sądu, do którego składamy wniosek, a następnie dołączyć potwierdzenie do składanego pisma.

Wyróżnia się trzy sposoby zniesienia współwłasności:

  1. podział fizyczny (tylko w sytuacji gdy jest to prawnie możliwe)
  2. przyznanie własności jednemu współwłaścicielowi, z obowiązkiem spłaty pozostałych
  3. sprzedaż nieruchomości.

Co wymaga podkreślenia, roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Można jedynie wyłączyć je czasowo ze wskazaniem, iż uprawnienie do zniesienia współwłasności nie będzie mogło być wykonywane przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

Istnieją dwa rodzaje współwłasności:

– współwłasność  w częściach ułamkowych

i

– współwłasność łączna (małżeńska lub wspólników spółki cywilnej).

 

Informacje zawarte w niniejszym wpisie mają jedynie charakter ogólny. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie i dokładnie przeanalizować konkretny stan faktyczny. W tym celu zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka